Cesta: Odborná činnost / Sbírkotvorná činnost / Sbírky muzea


Sbírkotvorná činnost Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 

Sbírkotvorná činnost Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se řídí ustanovenými platných právních předpisů pro činnost muzeí, galerií a ochranu movitého kulturního dědictví (především zákonem č. 122/200 Sb., Metodickým pokynem Ministerstva kultury k vývozu kulturních statků z celního území Evropských společenství, č.j. 10744/2004 a dalšími příslušejícími předpisy – www.mkcr.cz). Na jejich základě Valašské muzeum v přírodě vydává koncepci sbírkotvorné činnosti jako svůj vnitřní předpis pro selekci, evidenci, tezauraci a dokumentaci sbírky za účelem uchování projevů tradiční lidové kultury dob minulých.


Sběrná oblast Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm :

Ve Zřizovací listině Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm z roku 2000 je sběrná oblast muzea definována jako území výskytu roubeného domu karpatského typu na Moravě. Z hlediska geografického se jedná o území Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a Bílých Karpat. Z hlediska současného územně správního členění zahrnuje převážně kraje Zlínský a Moravskoslezský s částečným přesahem do kraje Olomouckého.

Prostřednictvím sbírkotvorné činnosti Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dokumentuje život našich předků z oblasti Valašska a okrajových oblastí k němu přilehlých. Sběrnou oblast muzea tvoří regiony Valašska, Těšínska, Frýdeckomístecka, Moravských Kopanic, Horňácka, Luhačovského Zálesí, Hostýnského Záhoří, Kelečska, české části Příborska  a části Hranicka. 


Charakteristika sbírkových fondů Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

V současné době obsahují sbírkové fondy na 131 000 předmětů a dvojrozměrných dokumentů, 100 000 dokumentárních a studijních fotografií a průběžně je pořizována fotodokumentace sbírkových předmětů. Většina sbírkových předmětů pochází o období mezi polovinou 19. století a polovinou 20. století, ovšem v menší míře jsou v depozitářích muzea uloženy i předměty starší, jejich dobu vzniku můžeme počítat do druhé poloviny osmnáctého století. 

Průměrný roční přírůstek sbírkových předmětů je cca 1000 kusů. Ty jsou zpracovávány dokumentačně, ale je jim také věnována odborná konzervační péče a následně jsou ukládány do depozitářů muzea, popř. jsou nadále využívány k vytváření expozic a výstav ať již domácích, nebo v jiných muzeích, i zahraničních.

Z celkového počtu tezaurovaných artefaktů je trvale vystaveno v expozičních areálech (Dřevěné městečko, Mlýnská dolina, Valašská dědina a Pustevny) a expozicích (Městečko pod Radhoštěm) 7000 sbírkových předmětů. Při každoročně realizovaných programech zaměřených na prezentaci starobylých způsobů domácí práce, zemědělského hospodaření a řemesel využíváme dalších 850 předmětů.

Vedle trojrozměrných předmětů muzeum sbírá, ale i samo vytváří, dokumenty dvourozměrné, do kterých zahrnujeme staré fotografie, archiválie, pohlednice, fotografickou dokumentaci činnosti samotného muzea.

Studijní knihovna muzea obsahuje na 24 000 knihovnických jednotek odborné etnografické a historické literatury a  2400 historických tisků. Vedle knihovního fondu uchovává muzeum i filmové a audio záznamy dokumentující život na Valašsku i muzeum samo.

Odborná knihovna Valašského muzea v přírodě

 

Mezi specializované sbírkové fondy náleží archiv technické dokumentace objektů lidové architektury z území moravské a slezské části beskydského masivu, dokumentární archiv ÚLUV z výsledků etnografických výzkumů zaniklých oborů lidových řemesel a podomácké výroby, který vznikl v letech 1952 -1989 v dokumentačním oddělení Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti a genealogická dokumentace k historii rodin, které osídlily valašské vesnice od třicetileté války.

Charakteristika fondu ÚLUV 

 

Zvláštní skupinu sbírkové povahy tvoří prvky biologické: rostliny, ovocné stromoví, hospodářská zvířata, které reprezentují historické odrůdy a plemena, zvláštní pozornost si zaslouží stádo regionálního typu ovcí plemene ´Valaška´, které je zapsáno do knihy evropského genofondu.

Charakteristika sbírky Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English