Cesta: Odborná činnost / Výroční zprávy / Výroční zpráva za rok 2004 pokračování I


Výroční zpráva za rok 2004 - pokračování I.

Etnografický útvar

Úvod

 • Na základě upravených stanov AMG, jejímž je muzeum členem, se odborní pracovníci Etnografického útvaru stali členy nově ustavených komisí AMG:
  • Členy komise etnografů jsou členy Bc. Denisa Hrůzková, Mgr. Mgr. Lenka Ryšicová, Mgr. Jana Tichá a Mgr. Radoslav Vlk, PhD.
  • Mgr. Lenka Kučerová a Mgr. Jiřina Veselská jsou členkami výboru komise.
  • V komisi konzervátorů a preparátorů je Mgr. M. Šimčíková zástupkyní moravskoslezské a olomoucké krajské sekce.
  • Členem výboru Komise pro lidové stavitelství je Mgr. Daniel Drápala, Ph.D., členkou pak Mgr. J. Veselská.
  • V Komisi knihovníků zastupuje muzeum Mgr. J. Tichá.
  • V Komisi pro muzejní pedagogiku a práci s veřejností Bc. R. Prejdová.
 • V rámci činnosti jednotlivých komisí, zejména Etnografické plní pracovníci muzea řadu úkolů, spojených zejména s pojmoslovím etnografických sbírek.

Výzkumné úkoly

 • Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm realizuje v rámci své odborné činnosti několik výzkumných projektů, které jsou zaměřeny na shromáždění dokumentace k uceleným sbírkovým fondům, zvykoslovným příležitostem, tradičnímu způsobu zaměstnání obyvatel Valašska a Těšínska i dokladům lidové architektury ve sběrné oblasti muzea. Shromážděné informace jsou využívány při doprovodných programech v rámci Valašského roku, demonstracích zemědělských a řemeslných činností, doplňování stávajících a budování nových expozic a k odborné publikační činnosti.
 • V roce 2004 bylo zahájeno řešení nových dlouhodobých výzkumných úkolů: Dějiny městečka Rožnova p. R. a mikroregionu Rožnovska a  Proměny tradičního oděvu v průběhu 18. - 20. století. Cílem řešení je shromáždit co nejkomplexnější soubor informací, ikonografických, historických a trojrozměrných materiálů pro realizaci dvou připravovaných dlouhodobých expozic v objektu Sušáku. V rámci přípravy stálé expozice k dějinám mikroregionu Rožnovska Městečko pod Radhoštěm se započalo se zpracováním dílčích témat výzkumné i dokumentační povahy z historie města a života jeho obyvatel, která budou součástí expozice (Mgr. Z. Cvikl, Mgr. D. Drápala, Ph.D., M. Habustová, Bc. D. Hrůzková, Mgr. L. Kučerová, K. Matocha).
 • Ve spolupráci s Ústavem evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně byly prováděny terénní výzkumy, vztahující se ke zvykoslovným událostem v životě venkovských komunit, žijících ve sběrné oblasti a k současným formám řemeslné a domácké výroby v tomto regionu.
 • Podle ročního plánu etnografického pracoviště byly realizovány výzkumné úkoly, jejichž obsahová skladba byla zaměřena jednak na zpracování sbírkových fondů muzea, jednak na shromáždění dostatečného množství informací využitelných při sbírkotvorné, výstavní i prezentační činnosti VMP, některé úkoly postoupily do závěrečné fáze řešení a výsledky již částečně byly nebo budou v průběhu let 2005 - 2006 prezentovány.
 • Na zpracování sbírkových fondů a shromáždění doplňkových informací byly zaměřeny výzkumné úkoly, z nichž část přešla z minulého období:
  • Dílny rožnovských malíren porcelánu – Denisa Hrůzková, výstup v podobě rukopisu Rožnovské malírny porcelánu bude publikován v roce 2005
  • Pozůstalost sourozenců Jaroňkových (II. fáze) – Renata Prejdová, dílčí výstup v podobě studie Bohumír Jaroněk - ze vzpomínek přátel bude otištěn v roce 2005
  • Raná genealogie Valašska – Mgr. Zdeněk Cvikl
  • Pojmosloví etnografických sbírek – Mgr. Lenka Kučerová - do závěrečné fáze dospělo pojmosloví nábytku, jako materiál k připomínkování bylo připraven heslář nářadí k opracování dřeva
  • Terénní dokumentace řemeslné a domácké výroby - Mgr. Daniel Drápala, Ph.D. a Mgr. Libor Svoboda - shromážděné informace jsou využívány průběžně v rámci prezentačních programů VMP, na základě získaných informací o současné podobě řemeslné a domácké výroby je na 3. 7. 2005 připraven program Setkání valašských řemeslníků
  • Problematika starých krajových odrůd zemědělských plodin na Valašsku - Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. - výstupy z výzkumného úkolu prezentovány v rámci odborných setkání v rámci ČR a na Slovensku (Konference EUROSIDE, Mezinárodní konference přírodovědeckých pracovníků v muzeích v přírodě)
  • Osobnosti Valašského Slavína – Bc. Renata Prejdová – pro rok 2006 se připravuje výstup v podobě průvodce po Valašském Slavíně, přibližující životní osudy a dílo jednotlivých osobností
  • Historie Růžencového bratrstva v Rožnově p. R. - Mgr. Jana Tichá - poznatky budou jednak využity pro expozici Městečko pod Radhoštěm, jednak je připravena jejich prezentace v rámci konference Karpatologické komise pro lidové obyčeje v říjnu 2005
  • Proměny tradičního oděvu v průběhu 18. - 20. století - výzkumný úkol je realizován v rámci přípravy libreta stálé expozice o proměnách tradičního oděvu v rekonstruovaném objektu Sušáku – Mgr. Lenka Ryšicová a Mgr. Marie Brandstettrová
 • Část výzkumných úkolů byla spojena s přípravou podkladových materiálů pro rekonstrukci stávajících objektů i dostavbu areálů VMP:
  • Historicko-etnografická dokumentace tzv. Urbanova statku v Hážovic (čp. 23) - Mgr. Libor Svoboda
  • Historicko-etnografická dokumentace interiéru katolických kostelů malých měst - Mgr. Jiřina Veselská - shromážděné materiály využity pro libreto rekonstrukce interiéru kostela sv. Anny v Dřevěném městečku VMP, která probíhá v letech 2004 - 2005
  • Historicko-archívní průzkum tzv. Seidlovy hospody a obchodu ze Zděchova – Mgr. Daniel Drápala, Ph.D.
 • Další:
  • Vystěhovalectví z Valašska do Texasu – Mgr. Jana Tichá – získané informace budou využity pro programový cyklus Dny Texasu na Valašsku ve dnech 4. – 6. 7. 2005
  • Spoluúčast na projektu EU LiDo project – vyvíjejícího světelné poškození sbírkových předmětů – Mgr. Markéta Šimčíková
  • V rámci přípravy výstavního plánu určeného pro prostory ke střednědobým výstavám výtvarného a umělecko-řemeslného charakteru byla PhDr. Karlem Bogarem a Mgr. Lenkou Kučerovou vyhodnocena sbírka výtvarného umění VMP.
 • V roce 2004 byly uzavřeny dva výzkumné úkoly realizované v letech 2002 – 2004 v rámci projektu „Podpora tradiční lidové kultury":
  • 1. Tradice bílé výšivky na Rožnovsku, její minulost, současnost a možnosti zachování řešitelky Mgr. Marie Brandstettrová a PhDr. Jaroslava Zastávková - vedle dokončení dokumentace výšivek ve sbírkách VMP a dalších muzejních institucí byla pořízena obrazová a kresebná dokumentace vzorů. V rámci programu Kouzelná nitka se uskutečnilo pracovní setkání vyšívaček a byla realizována výstava o bílé výšivce. Výstupem z projektu bude vzorník pro současné vyšívačky a katalog vzorů přístupný na CD.
  • 2. Zuberští metláři jako doklad přežívající podomácké výroby řešitel Mgr. Daniel Drápala, PhD. – Výsledky projektu jsou prezentovány v rámci webových stránek www.metlari.cz, souhrnné informace obsahuje příspěvek přednesený v rámci semináře Řemeslná a domácká výroba v Měčíně a v rukopise Ani ta metla nedala hladem umřít. Jeden výrobce byl navržen na udělení titulu Nositel tradice.
 • VMP se aktivně podílí na naplňování Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu nejen realizací výše uvedených výzkumných úkolů, ale také participací na projektu Nositel tradice řemeslné výroby. Tímto titulem jsou každoročně ohodnocováni pokračovatelé tradice rukodělné výroby z území ČR. V dubnu 2004 byla projednána nominace Štefana Kanaloše pro obor dlabání dřeva a v září mu byl titul předán. V závěru roku byla připravena nominace Jiřího Ondřeje ze Zubří – výrobce březových metel.
 • Grantová agentura AV ČR podporovala finančně částkou
  199 000,- Kč výzkum Salašnictví na Moravě – řešitel PhDr. Jaroslav Štika, CSc.

Akvizice, evidence a inventarizace sbírek

K 31. 12. 2004 obsahoval sbírkový fond muzea 122.535 inventárních čísel.

 • Roční přírůstek do všech tří podsbírek činil celkem 2119 položek. Na nákup sbírek bylo vynaloženo 368.920,00 korun, z toho příspěvek MK ČR v rámci programu ISO činil 158.000,00 korun.
 • Poskytnuté prostředky byly využity na zakoupení souboru předmětů dokladujících odborné košíkářské školství a organizovanou košíkářskou výrobu v Rožnově p. R. z pozůstalosti B. Kramoliše a vybavení pracovny ředitele a kanceláře Spořitelny města Rožnova p. R. Pro expozici o tradičním oděvu na Rožnovsku byla získána obřadní plachta úvodnice. Archiv etnografické dokumentace byl rozšířen o „Národopisnou kroniku obcí Hutiska a Solance", jejíž obsah lze využít jako pramenný materiál při tvorbě pořadů Valašského roku.
 • Sbírkový fond se podařilo rozšířit také díky štědrosti mnohých dárců:
  • do textilního fondu přispěli: J. Vlk ze Zubří, M. Havranová z Valašského Meziříčí, V. Žitník z Rožnova pod Radhoštěm, M. Salichová z Valašského Meziříčí, E. Štiková z Rožnova pod Radhoštěm a M. Zlámalová z Ostravy,
  • O nábytek a předměty sloužící k vybavení domácnosti naše sbírky rozšířili: M. Brandstettrová z Rožnova pod Radhoštěm, E. Davidová z Petřvaldu
   a M. Batková z Bystřičky.
  • K řemeslnickým zařízením, nářadím a výrobkům přispěli: O. Rozehnal z Frýdku – Místku a J. Ondřej ze Zubří.
  • Tradičně každý rok darují do našich sbírek svá díla – plastiky – řezbáři zúčastňující se programu Hejův nožík. V roce 2004 k nim patřili:
   J. Maceček z Dolní Bečvy, J. Franek z Českého Těšína, S. Gorný z Frýdku –Místku, J. Juřica z Holešova, A. Kadura z Podvysoké na Slovensku,
   K. Kopřiva ze Staré Vsi n. Ondřejnicí, P. Kufa z Mostů u Jablunkova,
   N. Ptáčková z Chropyně, J. Smoček z Rožnova pod Radhoštěm, J. Šimon z Martina, O. Unar z Poteče, J. Urbanec z Ostravy, M. Vincker z Hranic
   a J. Zajac z Turzovky na Slovensku.
  • Soubor grafik se rozrostl díky dílům rožnovského rodáka akademického malíře K. Solaříka z Prahy.
  • V loňském roce se také výrazně rozšířily sbírky archivní povahy. Bohatým přírůstkem byl zisk písemností a fotografií z pozůstalosti akademického malíře Augustina Mervarta od S. Pluháčka z Přerova.
  • Úřední tiskoviny a zákoníky daroval J. Slovák z Rožnova pod Radhoštěm.
  • Díky mimořádné dotaci ORNK MKČR se v druhé polovině roku podařilo dokončit první fázi katalogizace archivu zrušeného Ústředí lidově umělecké výroby převzatého v roce 1995 do vlastnictví VMP. Do programu byly zaneseny katalogizační záznamy, které byly výstupem první fáze zpracování, rozložené do dvou víceletých etap.
 • V rámci projektu bylo nejprve písemně zpracováno a následně zaneseno do počítačové evidence 7500 katalogizačních záznamů zpracovaných dat k domácké a řemeslné výrobě, terénní dokumentaci, tzv. hrubé průzkumy apod. (vč. doprovodné obrazové dokumentace – digitalizované fotografie a kresby). Na realizaci této fáze se podílelo v průběhu měsíců září až prosinec 2004 celkem 6 odborných pracovníků. Takto zpracované materiály jsou přístupny badatelům z řad odborných pracovníků, aktivních řemeslníků a ostatních zájemců.
 • Na tuto ukončenou fázi naváže v letech 2005 a 2006 další etapa zahrnující přenos dat vztahující se k vlastní činnosti ÚLUV na poli organizace tradiční výroby, využití artefaktů lidové hmotné kultury pro výtvarníky atd.
  Zpřístupněné materiály (na CD nosiči a v databázi badatelského počítače) byly ještě v roce 2005 využity při realizaci výzkumných úkolů interních i externích badatelů a odborných pracovníků.
 • Podle harmonogramu inventarizace sbírek, který ukládá v průběhu 10 let prověřit stav celého tezauru bylo v roce 2004 zrevidováno 13844 sbírkových předmětů (podskupiny: čepec, stuha, vyvazovačka, krajka, tkanice, pokrývka, forma modrotisková, sbírkové předměty v areálech, pozůstalostní materiály Bohumír Jaroněk, Metoděj Jahn, František Bayer, Jaroslav Žíla-Lipjan, Čeněk Kramoliš, Julie Jaroňková, propagační tiskoviny VMP).

Péče o sbírkové předměty

 • Počty ošetřených předmětů každoročně stoupají při přípravě třech návštěvnických areálů před hlavní letní sezónou a pro vánoční expozice, v roce 2004 byl objem práce zvýšen o náročnou přípravu sbírkových předmětů z oblasti transportu pro expozici ve vozovně z Ostravice.
 • Ani v roce 2004 se nepodařilo zprovoznit konzervační pracoviště ve Frenštátě p. R., konzervace sbírek proto i nadále probíhala ve stávající konzervační dílně. Část úkonů byla prováděna v odloučené konzervační dílně ve Frenštátě p. R, která byla vybavena moderním zařízením pro otryskávání, které je šetrné ke sbírkovým předmětům.
 • V rámci programu ISO Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy pokračovalo zkvalitňování vybavení konzervačního pracoviště zařízením na dezinfekci a dezinsekci na plynování inertními plyny a stereoskopickým mikroskopem s příslušenstvím.
  Celkem bylo v průběhu roku 2004 ošetřeno 1688 kusů sbírkových předmětů z akvizic, revizí stálých expozic a prezentačních programů VMP. Dále se podařilo ošetřit čtyři velké sbírkové komplety (kloboučnické formy, výtvarné umění, modrotiskové formy, vývěsní štíty a tabule) a několik menších souborů (hračky, hudební nástroje, dýmkařství, šicí stroje, staré fotografie) v celkovém počtu 5940 sbírkových předmětů.
 • V průběhu roku 2004 byl převzat z restaurátorského ateliéru VŠUMPRUM obraz neznámého autora Stětí sv. Kateřiny, který byl v předchozím roce opraven.
 • Restaurátorskému zásahu byl podroben barokní Porubského kříž z roku 1772, který byl po ukončení restaurátorských prací přemístěn na nové místo v areálu Dřevěného městečka VMP.
 • První fází prošlo restaurování starého tisku Kašpara Huberina: Kniha Gezusa Syracha ginák Ecclesiasticus (Praha 1574) v restaurátorském ateliéru v Hodoníně. Práce budou dokončeny v prvním pololetí 2005.
 • Po celý rok probíhal transfer dalších sbírkových celků z původních nevyhovujících prostor do nového depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm. Po provedení potřebného ošetření byly jednotlivé sbírkové celky uloženy ve zdejších depozitních prostorách. Pro uložení sbírky řemesel, živností a obchodu je určen nový posuvný regálový systém dokončený v září 2004. K stávajícímu posuvnému systému pro obrazovou kolekci přibyl nový úložný mobiliář pro sbírku grafiky. Instalací hliníkových fólií na okna depozitáře uměleckých děl se podařilo upravit jeho mikroklima snížením RV.

Využití sbírkových fondů

 • V průběhu roku se uskutečnilo celkem 280 badatelských návštěv. nemalý podíl na tomto čísle představují studijní návštěvy studentů vysokých škol a univerzit (především Ústavu evropské etnologie FF MU v Brně a Katedry historie a muzeologie PFF SU v Opavě). Tito studenti absolvují ve VMP nejen své odborné praxe, ale za konzultací s odbornými pracovníky a s využitím sbírek VMP připravují i své seminární, bakalářské a magisterské práce. Neměnný zůstává vysoký zájem o dokumentační fondy muzea - zvl. zdejšího fondu fotografií, využívaných pro odborné i populárně-naučné knihy, publicistické texty i webové prezentace.
 • Celkem 227 předmětů bylo dále formou zápůjčky prezentováno v rámci výstav pořádaných jinými muzejními institucemi:
  • Černé řemeslo aneb není muže nad kováře (Etnografický ústav Moravského zemského muzea v Brně)
  • Střelecké terče (Historické oddělení Moravského zemského muzea v Brně)
  • Náš Leoš Janáček (Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku)
  • 500 let založení obce Hovězí (Obec Hovězí)
  • Výstava valašských betlémů (Obec Hovězí)
  • Gloria et pax – výstava betlémů (Muzeum východních Čech v Hradci Králové)
  • Pastely J. Opluštila (Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně)
  • Folklorismy ve výtvarném umění XX. století (Umělecko-průmyslové muzeum v Praze; Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Galerie výtvarného umění v Chebu)
  • Chvála tradice (Podhorácké muzeum v Předklášteří u Tišnova)
  • Umění vysokého ohně (Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně)
  • Mater nostra (Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně)

(Zpět na úvod zprávy)

Pokračování IIJazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English