Cesta: Odborná činnost / Výroční zprávy / Výroční zpráva za rok 2003 pokračování I


Výroční zpráva za rok 2003 - pokračování I.

Činnost Etnografického útvaru

Výzkumy

 • Byl ukončen samostatný grant na textovou přípravu a realizaci závěrečné části výzkumného úkolu – Lidová kultura Těšínska. Odborným garantem byl PhDr. Jaroslav Štika, CSc., který ve spolupráci s dalšími dvěma autory připravil text závěrečného svazku pětidílné monografie „Těšínsko", který obsahuje studie : „Těšínská lidová kultura a polská národnostní menšina od K.D. Kadlubiece, „, „K otázce motivace národnostního hnutí se zřetelem k náboženským poměrům evangelíků na Těšínsku v meziválečném období" od A. Sulitky, a dvě studie J. Štiky „Lidová kultura na Těšínsku – závěry" a „Názvy Lach, Valach, Gorol a název regionu"
 • Za finanční podpory ORNK MK ČR byly realizovány další části projektů, zahájených v roce 2002:
  • „Rožnovská výšivka" - řešitelky Mgr. M. Brandstettrová a PhDr. Jaroslava Zastávková a „Zuberští metláři" - řešitel Mgr. Daniel Drápala. Oba úkoly budou ukončeny v roce 2004.
 • Roční plán etnografického pracoviště obsahoval také ústavní výzkumné úkoly, které byly zaměřeny na rozšiřování podkladů pro tvorbu a doplňování sbírkových souborů, výzkum lidové kultury a dokumentaci objektů. Většina byla započata v předcházejících letech:
  • Archiv ÚLUV – ukončena katalogizace a vyhodnocení fondu, zpracována závěrečná zpráva pro potřeby MK ČR a Český výbor UNESCO - PhDr. J. Zastávková
  • Archiv sourozenců Jaroňkových - Bc. Renata Prejdová
  • Dílny rožnovských malířů porcelánu – Bc. Denisa Hrnčárková
  • Pozůstalost sourozenců Jaroňkových – Bc. Renata Prejdová
  • Raná genealogie Valašska – Mgr. Zdeněk Cvikl
  • Pojmosloví etnografických sbírek - Mgr.Lenka Kučerová
  • Vánoční stromečky a jejich výzdoba – Milena Habustová
  • Problematika starých krajových odrůd zemědělských plodin na Valašsku - Mgr. Radoslav Vlk
  • Edice nejstarších rožnovských kronik - Mgr. Daniel Drápala
  • Terénní dokumentace řemesel - Mgr. Daniel Drápala
 • Součástí odborné práce byly doplňovací průzkumy k zaměřovaným objektům lidového stavitelství ve sběrné oblasti, shromažďování podkladů pro libreta expozic a programy a průzkumy k prezentaci sbírek (gobelíny). Jako výstupy se po několikaleté odmlce znovu realizovaly výstavy.
 • Na základě odborného zhodnocení byl navržen pan Štěfan Kanaloš, výrobce dřevěných dlabaných předmětů, na udělení titulu „Nositel tradice" v roce 2004. Titul je udělován ministrem kultury ročně maximálně pěti osobnostem - nejvýznamnějším znalcům tradičních technik zpracování přírodních materiálů. V září 2003 obdržel ocenění tesař Josef Kopčan, pracovník Technického útvaru muzea v oboru tesařské techniky zpracování dřeva.
 • Archívní studium a rozšiřování stávajících kartoték Genealogického centra Valašska probíhá s maximálním nasazením, ale pro nedostatek pracovního času a také dojíždění do Slezského zemského archívu jsou důvody, proč historický výzkum neprobíhá takovou rychlostí, jak by veřejnost očekávala.
 • Přesto bylo excerpováno na 4658 údajů matričních z originálních pramenů a 2500 záznamů z mikrofilmů. Do programu na zpracování genealogických dat bylo vloženo 9942 datových údajů a 8556 záznamů do registru znásobených příjmení.

Akvizice, evidence a inventarizace sbírek

 • V průběhu roku přibylo do etnografické podsbírky 878 přírůstkových čísel, to je 1004 předmětů, do podsbírky dokumentace muzea v přírodě 398 přírůstkových čísel zahrnujících 478 předmětů. Do podsbírky písemnosti a tisky bylo zaevidováno 18 inv.č., archiv rukopisů byl doplněn o 40 inv. položek. Byla získána řada údajů o diplomových pracích, obhájených na Palackého univerzitě v Olomouci, jejichž obsah se dotýká problematiky sběrné oblasti muzea v mnoha oborech.
 • Většina předmětů byla zakoupena z prostředků muzea, MK poskytlo finance na zakoupení nábytkového souboru ve stylu lidové secese Dušana Jurkoviče. Část předmětů (výšivky a metly) byla zakoupena z prostředků grantů.
 • Sbírkový fond byl obohacen o řadu darů:
  • Pan Zdeněk Bak z Frýdku-Místku rozšířil sbírku o bytové textilie a vzorníky pokrývek, zhotovených různými technikami. O další textilní předměty se fondy rozrostly i díky paní Marii Pikalové, Marii Brandstettrové a Blaženě Markové z Rožnova pod Radhoštěm, Anně Cagašové ze Vsetína, Ludmile Černochové ze Suchdole nad Odrou, Daně Ohryzkové z Nového Hrozenkova, Miladě Haasové, Marii Salichové a Dagmar Střítezské z Valašského Meziříčí, Jaroslavě Zastávkové z Jablůnky nad Bečvou, Barošové z Poličné.
  • Předměty z domácnosti darovali pan Drahomír Hrůzek z Rýmařova, Tomáš Kocián z Kunčic pod Ondřejníkem, Ludmila Balcárková z Příbora, Marie Čížová z Horní Lidče, Zdeněk Bača z Frenštátu pod Radhoštěm, Eva Kreplová ze Vsetína a Drahomíra Gongolová z Dobré.
  • Poněkud rozměrnější předměty – zemědělské nářadí či techniku darovali Karel Němec z Vlčovic, Petr Bílý z Ostravy – Lhotky a Karel Stuchlík z Markvartovic.
  • Tradičně každý rok přispívají do našich sbírek řezbáři, účastníci letního programu Hejův nožík. Letos mezi dárci jmenujme Michala Dupkaniče z Frýdku - Místku, Josefa Franka z Českého Těšína, Stanislava Gorného z Frýdku – Místku, Jiřího Halouzku z Břidličné, Kamila Kopřivu ze Staré Vsi, Jiřího Rückera z Peček, Jaroslava Slavíka z Moravské Ostravy, Petra Stoklasu z Velkých Karlovic, Oldřicha Unara z Valašských Klobouk, Miroslava Vinckera z Hranic a Boženu Vráželovou NovéhoHrozenkova. Prostřednictvím daru paní Emílie Harokové z Rožnova pod Radhoštěm se také rozrostla naše sbírka starých knih a kalendářů.
 • Evidenční práce se sbírkami a inventarizace sbírek probíhaly dle připraveného střednědobého programu zpracovaného na základě Zákona 122/2000 Sb. a Metodického pokynu z října 2002. Vedením záznamů a kontaktem s CES byla pověřena paní Helena Cviklová. V katalogizaci bylo dosaženo významného posunu v navádění záznamů o podsbírce písemnosti a tisky, kde bylo navedeno 14 762 záznamů.
 • Inventarizace proběhly u fondu keramika, školství, zpracování vláken v souvislosti s přemístěním sbírek do nového depozitáře, pokračovaly inventarizace jednotlivých podskupin textilií. Celkem bylo inventarizováno 5700 inv.č. v etnografické podsbírce a podsbírce dokumentace muzea v přírodě. Jako v každém roce byla provedena inventarizace sbírek instalovaných v expozicích, tj. více jak 6500 položek. V podsbírce písemnosti a tisky bylo inventarizováno 2081 položek.
 • K 31.12.2003 pečoval Etnografický útvar o 120 416 evidenčních jednotek sbírkových předmětů ve třech podsbírkách. Roční přírůstek činil 1272 inv.čísel s 1517 předměty, což je oproti roku minulému nárůst o 35%. Na nákup sbírek byla vynaložena částka 426 860, která zahrnuje také dotaci na nákup z MK ČR a z grantového programu tradiční lidová řemesla.

Využítí sbírkových fondů

 • V průběhu roku se uskutečnilo 199 badatelských návštěv a konzultací pro muzejní pracovníky, regionální badatele a studenty. Velkému zájmu se těšil zejména fotoarchiv a historické snímky, které jsou vyhledávány autory historických i studentských prací, sbírka tisků a písemností. Ke studiu bylo připraveno 104 předmětů.
 • Řada sbírkových předmětů byla využita na výstavách. Celkem bylo připraveno 5 výstav, na nichž bylo spolu se zápůjčkami jiným subjektům prezentováno více jak 400 předmětů.
 • Sbírky byly ve více než 20 případech zapůjčeny jiným subjektům k prezentaci. Jednalo se zejména o dlouhodobé zápůjčky do expozic, ke zhotovení kopií předmětů pro pořady, prezentaci muzea a regionu na specializovaných oborových výstavách a veletrzích. Velký soubor předmětů – keramiky a obrazů - byl vybrán jako předloha pro zhotovení mobiliáře nových hostinských pokojů v objektu Maměnka.
 • Od poloviny roku započaly práce s výběrem předmětů k expozici „Vývoj lesnictví", která se připravuje do objektu vozovny. Vstupní seznamy pro výběr exponátů připravili také autoři libreta stálé expozice „Rožnov a Rožnované" a „Jak jde kroj, tak se stroj", jejichž realizaci připravujeme na léta 2005 a 2006.

Péče o sbírkové fondy

 • Konzervace sbírek probíhala za svízelných podmínek, na dvou rozdělených pracovištích - v Rožnově v nevyhovující vile sourozenců Jaroňkových, kde se dílny nachází v permanentním provizoriu už od poloviny 60. let 20.století a v objektu Sklad Frenštát, kde byla v minulém roce zřízena odloučená konzervační dílna, zaměřená na čištění a rekonzervaci předmětů, převážených z nevyhovujících prostor a nově ukládaných. Bohužel nebylo zahájeno budování moderního pracoviště pro konzervaci zejména dřeva a železa, jak předpokládala studie z roku 2002. Přes to bylo z dotace MK ČR pořízeno náročné vybavení ke zkvalitnění rozborů před započetím konzervace a dokumentace prováděných postupů. Byl zakoupen PC včetně příslušenství, digitální fotoaparát, stereomikroskop, horkovzdušná pistole, sušárna, ultrazvuková čistící vana a otryskávací zařízení za celkovou částku 680.000,- Kč. Všechna zařízení byla ihned uvedena do provozu ve stávajících dílnách. Na zkvalitnění práce celého pracoviště se významně podíleli i oba nově přijatí kvalifikovaní pracovníci.
 • Celkem bylo ošetřeno v průběhu roku 5357 předmětů následně uložených ve Skladu Frenštát, dále bylo očištěno a desinfikováno 1280 předmětů z akvizic a 230 předmětů ze stálých expozic. Ve výsledcích dílny se výrazně projevil zvýšený počet pracovníků a také technologické novinky, které usnadnily práci.
 • Díky vybavení nového depozitáře obrazů ve Skladu Frenštát začalo velmi náročné stěhování sbírky obrazů a grafiky z objektu na Palackého ulici, který má být v následujících letech rekonstruován pro potřeby knihovny.
 • V závěru roku byla dokončena desinfekce celého fondu starých tisků a ty pak uloženy do nových prostor ve Skladu Frenštát. Celá akce, kterou jsme nemuseli platit, byla realizována díky mimořádnému pochopení pracovníků Státního ústředního archivu v Praze – Chodově.
 • Z prostředků MK ČR – program ISO bylo realizováno restaurování 2 obrazů ze sbírky.
 • Významným zlepšením péče o sbírky bylo vybavení depozitních prostor ve Skladu Frenštát novými regály. Z dotace MK ČR v rámci programu ISO byl zakoupen a instalován posuvný systém na uložení obrazů a regály na ukládání řemeslnického nářadí v celkové sumě 1,022.000,- Kč. Dodavatelem vybavení byla firma Tomola z Ostravy.

Fotografická dokumentace

 • Ve fotodokumentaci pokračovalo vedle evidence vysokého počtu nových, k archivaci určených snímků, velmi pracné ověřování údajů v počítačové databázi a porovnávání s údaji o předmětech.
 • V rámci dokumentace areálů a programů muzea se výrazně zlepšuje obsahová stránka fotoarchivu, řada snímků byla použita do publikací, na další pohlednice, propagační materiály, vydávané vlastním nákladem. Byla pořízena také řada diapozitivů ve vynikající technické kvalitě, které jsou připravovány pro novou publikaci o muzeu.
 • Do fotoarchivu bylo zařazeno 2762 negativů zachycujících aktivity muzea a 1743 negativů sbírkových předmětů. Zapsáno bylo celkem 4505 negativů. Pro potřeby jednotlivých pracovišť muzea, jednání Vědecké rady, propagaci muzea a konzervaci bylo vyhledáno podle zadání 8224 záznamů a téměř polovina z fotografií byla vyhledána a předložena ke studiu nebo dalšímu využití. Pro externí subjekty byla tato služba využita pro 4341 záznamů.

Fotografické práce

 • Během roku bylo realizováno 1576 fotografií sbírkových předmětů, což je nárůst o téměř 900 položek oproti roku 2002. Ve vztahu k počtu získaných přírůstků bylo dosaženo téměř rovnováhy také díky zlepšenému vybavení ateliéru z dotace MK ČR. I když nebyl zcela dokončen nový fotoateliér v budově Skladu Frenštát, zlepšené podmínky se výrazně odrazily v počtu zhotovených snímků celkem a sbírkových předmětů zejména. Celkem bylo zpracováno 129 barevných a 82 černobílých filmů.
 • Záznamy z programů a dalších činností, dokumentace staveb, krajiny, osobností a událostí zahrnovala pořízení 4212 snímků. Pro publikační účely bylo pořízeno a archivováno 291 diapozitivů.

Studijní knihovna

 • Sbírková a studijní knihovna, zaměřená na etnografickou literaturu a obecně na sběrnou oblast muzea, nabízí na 14 725 svazků. Je využívána zejména pracovníky muzea, omezeně, vzhledem k provizornímu uložení, již čtvrtý rok i externisty. Celkem bylo do knihovního fondu zapsáno 280 nových titulů a 8 AV nosičů. Do programu LANIUS bylo zkatalogizováno 717 knih a 2435 rešerší. Interně bylo zapůjčeno 1125 svazků, externě 275 svazků. Na nákup knih bylo vydáno celkem 41 221 korun, což je o 30% více než v roce předcházejícím . Mezi klienty knihovny je registrováno 95 pracovníků muzea a 203 externích čtenářů.
 • Jako výstup z realizace programu VISK 3, z něhož dostalo muzeum v minulém roce dotaci 90.000,- na zřízení technicky dobře vybaveného pracoviště knihovníka a klientské místo, bylo v 1. polovině roku dáno čtenářům k disposici klientské místo s přístupem na internet a do katalogu knihovny. Prozatímně je umístěno v pracovně dokumentace, když v provizorní knihovně nebylo možné tuto službu realizovat.

Pracoviště ISO

 • Ministerstvo kultury poskytlo finanční prostředky na zlepšení vybavení pracoviště a to zejména pořízením specielního stolu na fotografování a světel. Obdrželi jsme také příspěvek na materiál.
 • Záznamy o vlastních sbírkových předmětech, navedené do počítače v systému BACH, byly několikrát použity při zcizení sbírek, při inventarizaci fondů, vyhledávání vhodných předmětů pro prezentaci, při přípravě podkladů pro badatele.
 • Jiná muzea nepožádala o spolupráci při provádění záznamů o sbírkách ani o pořízení obrazové dokumentace. Žádný jednotlivec nepožádal o povolení vývozu.
 • Jiná muzea nepožádala o spolupráci při provádění záznamů o sbírkách ani o pořízení obrazové dokumentace. Žádný jednotlivec nepožádal o povolení vývozu.

(Zpět na úvod zprávy)

Pokračování II

 Jazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English