Cesta: Odborná činnost / Tradiční rukodělná výroba


Tradiční rukodělná výroba

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se již mnoho let věnuje soustavné dokumentaci tradiční řemeslné a rukodělné výroby na Valašsku a Těšínsku. Shromážděné poznatky využívá při tvorbě a správě svých sbírkových fondů, pro prezentaci v rámci krátkodobých výstav i stálých expozic. Zcela svébytnou složkou prezentace tradiční lidové kultury ve Valašském muzeu v přírodě jsou prezentační programy, které populárně-naučnou formou přibližují různorodost řemeslné a domácké výroby v Západních Karpatech.

Od roku 2006 realizuje řešitelský tým (Mgr. Daniel Drápala, Ph.D. a Mgr. Václav Michalička) šestiletý projekt z programu Výzkumu a vývoje Tradice řemeslné rukodělné výroby na Valašsku a Těšínsku - identifikace, dokumentace, prezentace. Svým obsahem vychází z naplňování Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu schválenou usnesením vlády České republiky ze dne 11. června 2003 č. 571. Projekt zahrnuje analýzu pramenů různé provenience a stáří, na jejímž základě bude možné popsat starší podobu tradiční rukodělné výroby a její následné proměny v průběhu 20. století. V návaznosti na tyto výchozí poznatky budou prováděny terénní výzkumy v jednotlivých lokalitách Valašska a Těšínska.

Souhrn všech získaných informací umožní rekonstruovat jednotlivé vývojové fáze a zlomové okamžiky v historii tradiční rukodělné výroby Valašska a Těšínska. V rámci jedné lokality se také podaří utvořit hodnotný soubor dat, na jejichž základě můžeme identifikovat, co ze současných rukodělných výrob v dané lokalitě je původní a navazuje na mnohaletou tradici a co je novodobý vnos. Poznatky získané touto formou budou v závěrečné fázi zpracovány do veřejně přístupných databází, bude možné je prezentovat na webových stránkách, formou výstav atd.

Nedílnou součástí výstupů je představení současných výrobců, kteří dodržují tradiční technologie a typologii výrobků, a jejich zapojení do programové nabídky Valašského muzea v přírodě. Budou tak vytvořeny ideální podmínky pro účinné předávání znalostí a zkušeností napříč generacemi.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English