Cesta: Odborná činnost / Projekty přeshraniční spolupráce / Slabikář devatera řemesel 2015 / Čičmany - lidová architektura


PREZENTACE TRADIČNÍ LIDOVÉ ARCHITEKTURY

V rámci projektu přeshraniční spolupráce v roce 2014 mezi obcí Čičmany a Valašským muzeem v přírodě byly na ploše Valašského muzea v přírodě postaveny dvě makety čičmianských domů.

První maketa rozebíratelného čičmianského domu v půdoryse 3x4 m prezentuje původní stavitelské technologie. Celá stavba je osazená na rohových dominantních kamenech, které v dávných dobách nahrazovali základy domu.

Jak uvádí paní starostka obce Mgr. Natália Dubnicayová „Dokumentuje  techniku staviteľstva domov v Čičmanoch. Základným stavebným materiálom  domov v Čičmanoch bolo drevo. Domy sa stavali na nárožných kameňoch  alebo nízkej kamennej podmurovke. Trámy  sú zakresané z dvoch strán. Špáry medzi trámami sa  vypchávali machom  a prekryté latkami. Celkové uzatvorenie je vykonané  špárovacími (fugovacími)  latami  , každá lata sa prispôsobuje samostatne  podľa tvaru brvna.

Druhá maketa čičmianského domu (půdorys 3x4 m) je postavená také v původním stavitelském stylu, ale s cíleným zaměřením na vnější výmalbu typických čičmianských ornamentů na stěnách srubu domu.

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Čičmany

Mgr. Natália Dubnicayová

Ľudová architektúra v Čičmanoch pútala záujem verejnosti a odborníkov už od konca 19. storočia. Architekt Dušan Jurkovič inicioval v roku 1895 prezentovanie čičmianskeho poschodového domu na Národopisnej výstave československej v Prahe .Na výstavisku bola postavená presná kópia tzv Jokľovho domu aj s hospodárskymi objektmi. 

Záujem verejnosti pútali čičmianské domy, najmä výzdobou vonkajších stien. Na tmavý podklad steny domu  sa  bielym vápnom  maľovali jednoduché geometrické vzory. Pôvod tejto výzdoby spočíva  v ochrannom nátere exponovaných častí trámov spodnej časti domu  a na nárožiach. V 19. storočí bola už maľba rozvinutá vo forme zdobenia častí okolo okien, dverí, spodných trámov, pričom výzdoba bola sústredená okolo konštrukčných prvkov, niekde radená v pásoch.

Na vývoji obce sa negatívne podpísali  3 veľké požiare (1907- zhorel stred obce , 1921, 1945 – zhorelo 33 domov), po ktorých vždy nasledovala modernizácia stavebnej kultúry.

Súčasná podoba Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Čičmany je výsledkom výstavby po roku 1921. Požiarom dňa 8. októbra 1921 bolo zničených 49 domov s hospodárskymi stavbami .

Požiar v roku 1921 zničil dolný koniec obce, jej podstatnú časť a ovplyvnil následný urbanistický a architektonický vývoj Čičmian.

Obnovu architektúry (za pomoci vládnych dotácií) v jej tradičnom poňatí prevzal na seba  Štátny referát na ochranu pamiatok v Bratislave pod vedením  znalca a obdivovateľa ľudovej staviteľstva Dušan Jurkovič. Celú organizáciu obnovy tradičnej čičmianskej ľudovej architektúry zveril odborníkovi v ochrane pamiatok Jánovi J. Hofmanovi a do obce vyslal stavebný dozor  s architektom Faulhammerom. Zostane trvalou zásluhou arch. Dušana Jurkoviča, že sa v Čičmanoch zachoval ľudový architektonický charakter. Ako predlohy im slúžili staré usadlosti, poschodový Jokľov dom a prízemný Bakuľov dom s pavlačou v štíte.

Následky požiaru sa zlikvidovali až v rokoch 1924-1925.

Niektoré nové stavby vychádzali z pôvodnej architektúry, iné používali nové prvky, v danom  prostredí cudzie. Domy v novej výstavbe neboli rozptýlené ale  došlo  k vytvoreniu  ulíc kolmo na hlavnú cestu. Výstavba zhorenej časti bola definitívne ukončená v roku 1928. Celkovo sa zrealizovalo na pohorenisku i mimo neho 66 domov a 29 hospodárskych budov.

Po dostavbe všetkých objektov sa vyhlásila súťaž o najkrajšie vymaľovaný dom , čo bolo podnetom k návratu tradičnej vonkajšej ornamentálnej výzdobe. Výzdoba často nerešpektuje  šírku trámu a je obohatená o nové prvky prevzaté z čičmianskej výšivky.

Rezervácia ľudovej  architektúry v Čičmanoch bola vyhlásená v roku 1977  zahŕňa dolný koniec obce 115 zrubových domov, z ktorých je len 32 evidovaných ako národné kultúrne pamiatky. Súčasťou rezervácie sú aj dva objekty v správe Považského múzea v Žiline , prvý z nich tzv, Radenov dom bol  zakúpený a opravený v roku 1966 a v nasledujúcom roku (1967)  tu bola otvorená muzeálna expozícia čerpajúca z ľudovej kultúry Čičmian. Druhý objekt  dom č. 42  bol obnovený a bola v ňom zriadená expozícia v roku 2011.

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English