Cesta: Odborná činnost / Konference Valašsko - Historie a kultura II. OBŽIVA


Filozofická fakulta Ostravské univerzity

a

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

připravují mezinárodní vědeckou konferenci

 

Valašsko – Historie a kultura II. OBŽIVA,

která proběhne 23. - 25. května 2018 v prostorách Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

 

Konference naváže na stejnojmennou konferenci pořádanou v roce 2013 a na kolektivní monografii Valašsko – historie a kultura (2014). Těšíme se na Vaši reakci a prosíme o aktivní účast na konferenci.

 

Výstupem z konference se opět stane reprezentativní monografie, kterou vydáme v roce 2019.

 

Předběžnou přihlášku nám prosím zašlete do 20. ledna 2017, a to na adresu tajemníka konference Mgr. Jakuba Ivánka, Ph.D. (jakub.ivanek@osu.cz), nebo poštou na adresu Mgr. Jakuba Ivánka, Ph.D., Centrum regionálních studií, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Reální 5, 701 03 Ostrava.

 

Za organizační výbor

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan Filozofické fakulty a vědecký ředitel Centra pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity,

Ing. Jindřich Ondruš, ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,

prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc., ředitelka Centra regonálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

 

Přihláška ke stažení zde.

 

Valašsko – historie a kultura II.

OBŽIVA

 

„… slovem mladí i staří pilně živnost si dobývají…“
Josef Heřman Agapit Gallaš, první třetina 19. století

Potřeba zajistit sobě a svým blízkým dostatek existenčních prostředků vede celé generace obyvatel Valašska k hledání vhodných zdrojů obživy. Polní hospodářství a chov dobytka byly od středověkého osídlení oblasti hlavním druhem zaměstnání obyvatelstva údolních vsí. Členitý terén a náročné klimatické podmínky však kladly četné limity intenzivnějšímu rozvoji zemědělské činnosti, s rozrůstajícím se osídlením pronikajícím do horských partií tak stále více nabýval na významu chov dobytka, který na Valašsku získal díky přesahům karpatské salašnické kultury specifický rys v podobě horského pastevectví. Vedle rolnictví se již ve středověku konstituovala jako důležitý ekonomický činitel regionu rukodělná výroba – ať již v podobě cechovně organizovaných řemesel v několika městských sídlech, tak i ve formě širokého spektra domácí a domácké výroby, která se zvláště od druhé poloviny 18. století stalai významnou složkou zajišťující socioekonomickou stabilitu značné části populace Valašska. Pokročilá organizace některých odvětví, zvláště plátenictví, později dalších druhů produkce rozvíjené na bázi rozptýlené manufaktury a tzv. domácího průmyslu předznamenala v průběhu 19. století intenzivnější nástup industrializace. Tento proces se dotýkal regionu nepřímo (krátkodobý, sezónní či trvalý odchod pracovních sil, využívání přírodního bohatství aj.), postupně ovšem stále intenzivněji pronikal prostřednictvím manufakturních a průmyslových podniků (sklárny, dřevozpracující průmysl, pletařství ad.) do jednotlivých míst regionu, významnou měrou vstupoval do ekonomického potenciálu celé oblasti, proměňoval sociální vztahy a kulturní projevy a v neposlední řadě se mnohdy podílel i na proměně vnější tvářnosti regionu, který můžeme ve 20. století označit zčásti za průmyslový.

Fenomén obživy jako jeden z klíčových ekonomických, sociálních i kulturních faktorů uplatňujících se v životě obyvatel Valašska v minulosti i současnosti byl zvolen jako hlavní téma vědecké konference Valašsko – historie a kultura II, která plynule naváže na stejnojmennou konferenci uskutečněnou roku 2013 a z ní vzešlou publikaci (2014), jež řešila rovněž otázku teritoriálního vymezení sledované oblasti. Na obživu obyvatel Valašska je možno pohlížet z hlediska druhové škály jednotlivých profesí, ekonomického či sociálního kontextu, ale i z hlediska umělecké reflexe nositeli této kultury i osobami z uměleckého prostředí.

 

Tematické okruhy:

  • Polní hospodaření a chov dobytka.
  • Rukodělná výroba v celé své rozmanitosti a její proměny.
  • Proces industrializace regionu (i dopady zvnějšku).
  • Valašsko jako průmyslový region.
  • Umělecká reflexe pracovních, sociálních a kulturních aspektů života obyvatel Valaška.
  • Zvyky a rituály související s obživou.
  • Specifika valašského stravování.

 

Klíčová slova:

práce – tradiční hospodaření – industrializace – modernizace – strava – kulturní a sociální aspekty – umělecká reflexe

 


Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English