Cesta: Odborná činnost / Norské granty / Muzeum v přírodě a lidová kultura v nových formách prezentace kulturního dědictví (2007 - 2010)


Norský grant

„Muzeum v přírodě a lidová kultura v nových formách prezentace kulturního dědictví"

který je podpořen grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu.

Aktuálně


Norway grants logoTento grant vychází z „Dohody o účasti České republiky v Evropském hospodářském prostoru (EHP), která byla podepsána 13. října 2003. V jejím rámci byl zaveden i nový finanční mechanismus, jehož prostřednictvím budou státy ESVO (Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví a Norské království) přispívat zemím přistupujícím do EHP na rozvojové projekty. Norsko se navíc zavázalo přispívat i pomocí tzv. „Norského finančního mechanismu".


Jednou z prioritních oblastí podpory Norského finančního mechanismu je Uchovávání evropského kulturního dědictví. Celková částka připadající na Českou republiku ze zdrojů EHP/Norska činí 110.91 mil. EUR na dobu 5 let. Výše příspěvku (grantu) nesmí přesáhnout 85% celkových nákladů.na projekt. (Platí pro projekty, které je nutno dofinancovat veřejných rozpočtů.)

Na základě 1. Výzvy, která měla uzávěrku v srpnu 2005 odeslalo Národní kontaktní místo pro Finanční mechanismy v ČR ke schválení do Bruselu celkem 39 žádostí (individuálních projektů) v celkové výši 22,980 mil. EUR.

Do 7. března 2007 schválil Výbor finančních mechanismů EHP a Norské ministerstvo zahraničních věcí celkem 32 projektů z České republiky.

Mezi nimi je i projekt VMP v Rožnově p. R. s názvem:

„Muzeum v přírodě a lidová kultura v nových formách prezentace kulturního dědictví"
jehož celkové oprávněné výdaje činí 3. 159. 847 EUR.

 • 85 % těchto nákladů (2. 685. 870 EUR) bude kryto z příspěvku Norského finančního mechanizmu,
 • 15% (473. 977 EUR) bude hrazeno z příspěvku MKČR.
 • Projekt musí být ukončen do 30.4.2011

Cílem projektu je :

 • dostavba expozičních areálů
 • Postupné zvyšování počtu návštěvníků
 • Zvýšení atraktivity expozic využitím nových forem prezentace sbírek (aktivním zapojením návštěvníků, multimediální prezentace...)

K zajištění těchto cílů bude nutno realizovat rozsáhlé etnografické výzkumy a vybudovat technické zázemí pro konzervaci a zachování sbírkových předmětů.

Dílčí kroky projektu

1. Sanace a rehabilitace Vaškovy hospody

2. Doplnění areálu vesnických staveb Valašská dědina o nové objekty

 • transfer domu z Nového Hrozenkova č. 60 s vybudováním a zpřístupněním expozice
 • transfer formanské usedlosti z Velkých Karlovic-Jezerného s vybudováním a zpřístupněním expozice povoznictví
 • realizace stavby a expozice evangelického kostela z Huslenek
 • stavba vesnické školy z Velkých Karlovic-Miloňova s vybudováním a zpřístupněním expozice školství
 • soubor staveb tvořících obecní hostinec, obchod a porážku

3. Doplnění areálu technických staveb Mlýnská dolina o nové objekty

 • stavba hospodářského objektu u Tomkova mlýna
 • stavba kovárny z Horní Lidče
 • stavba obytného domu z Trojanovic č. 14
 • stavba tzv. živého domu
 • transfer zvonice z Dolní Bečvy

4.Aktivity navazující na výstavbu nových objektů:

 • výběr vhodných demonstrátorů a lektorů pro expozice v areálu Mlýnské dolině
 • včetně tzv."živého domu" s celoročním provozem
 • ověření zkušeností z provozu „živých expozic"
 • výzkum a dokumentace ohlasu nových expozic u návštěvníků muzea
 • školení průvodců a demonstrátorů v rámci rozšiřování služeb,

Stálá historicko-etnografická expozice a jiné formy prezentace lidové kultury

 • multimediální pořady, dílny
 • realizace stálé etnograficko-historické expozice
 • výzkum řemesel a domácké výroby na moravském Valašsku s využitím poznatků pro řemeslné dílny
 • příprava a realizace multimediálních pořadů v objektu Janíkovy stodoly

5. Konzervátorské pracoviště

6. Etnografický a stavebně historický průzkum lidové architektury a bydlení

 • ve sběrné oblasti muzea

7. Prezentace projektu

 • označení areálů tabulí o realizaci projektu za podpory norské strany
 • příprava informací pro národní kontaktní místo o postupu prací na realizaci projektu
 • spolupráce s tiskem na regionální a celostátní úrovni, tiskové konference 3x ročně
 • redakční zprávy pro ČTK včetně obrazové dokumentace 1x měsíčně
 • spolupráce s regionálními televizními a rozhlasovými studii, minimálně 4x ročně
  program o postupu prací
 • filmový dokument o přípravě a realizací
 • vydání kalendáře na roky 2009, 2010, 2011 s prezentací projektu

Přílohy ke staženíJazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English