Cesta: Muzeum / Veřejné zakázky / Veřejná soutěž - pronájem zařízení restauračního typu „Hospoda Na posledním groši“


VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Palackého 147, IČ: 00098604

vyhlašuje

v souladu s ustanovením § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku

NA PRONÁJEM ZAŘÍZENÍ RESTAURAČNÍHO TYPU

 

A.     Vyhlašovatel:

 

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

zastoupené ředitelem Ing. Jindřichem Ondrušem

Palackého 147, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00098604

Telefon: 571 757 111

e.mail: muzeum@vmp.cz

            dále také „VMP“

 

B.        Předmět zakázky:

 

Pronájem zařízení restauračního typu

 

Předmětem výběrového řízení je získání nejvhodnější nabídky na pronájem restauračního zařízení – budovy s názvem „Hospoda Na posledním groši“, který je tvořen dobovou stavbou domu s přízemím a půdou, dvorem s přístupem z městského parku nebo areálu Dřevěného městečka, postaveném na pozemku p.č. st.2018 o výměře 1155 m/2 v obci a k.ú Rožnov pod Radhoštěm, který je ve vlastnictví České republiky, to vše zapsáno v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem Zlínského kraje, Katastrálním pracovištěm Valašské Meziříčí na LV č. 475  (příloha č.1.- popis nemovitosti) včetně pronájmu souboru movitých věcí a zařízení  budovy dle seznamu (příloha č.2),  jakož i sbírkových předmětů vystavených v objektu Hospody Na posledním groši (příloha č. 3 - vzor Smlouvy o výpůjčce). 

 

Roubená historická stavba hospody se nachází uvnitř expozic Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (dále jen „VMP“), které jsou prohlášeny za Národní kulturní památku. Hospoda je postavena v oploceném areálu Dřevěného městečka. 

 

Předmětem pronájmu a podmínkou účasti uchazeče ve výběrovém řízení je provozování Hospody Na posledním groši na vysoké úrovni  v souladu s kulturní tradicí a posláním VMP, nájem budovy, nájem zařízení budovy, nájem vybavení hospody, nájem nebo zápůjčka  dobové výzdoby a zařízení interiéru místnosti.

           

Vyhlašovatel je příslušný k  hospodaření s pozemky a budovami a k vyhlášení výběrového řízení na pronájem zařízení v souladu s ustanovením § 27  a násl. zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

C.        Účel pronájmu předmětu nájmu

 

Budoucí nájemce naváže svou činností v předmětu nájmu co nejvíce na tradice Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v oblasti gastronomie i v oblasti oblékání a výzdob v souladu s Metodikou podoby pohostinských objektů ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (příloha č. 4 návrhu nájemní smlouvy).

 

D.        Termín plnění:

 

Předpokládaný termín zahájení nájmu: 1.1. 2018

Předpokládaný termín ukončení nájmu: 31.12. 2022

 

E.        Místo plnění

 

Budova s názvem Hospoda Na posledním groši, areál Dřevěné městečko, Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

 

F.        Kvalifikační předpoklady:

 

Navrhovatel doloží písemně  ve svém návrhu kvalifikační předpoklady:

 

 1. Příslušné oprávnění k podnikání ke všem podnikatelským aktivitám, které souvisí s provozováním restaurační činnosti předmětného zařízení (živnostenská oprávnění, koncesní listiny). Navrhovatel předloží výpis ze živnostenského nebo jiného rejstříku. Doklady lze předložit v prosté kopii.
 2. Výpis z Obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán. Výpis z Obchodního rejstříku nesmí být starší 90-ti dnů ode dne vystavení. Výpis lze předložit v prosté kopii.
 3. Čestným prohlášením dle přílohy č. 4 výzvy. Tato čestná prohlášení budou podepsána uchazečem nebo osobami, které jsou oprávněné jednat jménem uchazeče.

 

V případě, že předkládá návrh více osob společně, prokáže každá z těchto osob kvalifikační předpoklady v celém požadovaném rozsahu včetně předložení smlouvy o právním vztahu mezi těmito osobami.

 

G.        Prokázání dalších kvalifikačních předpokladů:

 

Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky prokáže uchazeč těmito údaji:

 

 1. Předá strukturovanou písemnou prezentaci své dosavadní podnikatelské, pracovní kariéry v členění:

-          dosažená kvalifikace,

-          strukturovaný přehled o vykonávané praxi s uvedením pracovních míst a provozoven (nejvýše za dobu posledních 15 let) ve stylu prezentujícím tradice, historii a kulturu regionu Valašska včetně kontaktní adresy a kontaktu,

-          zkušenost s řídící praxí, velikost kolektivu, profesní členění zaměstnanců,

-          profesní vzdělávání, soutěže, významné akce, ocenění.

 

 1. Předá písemnou prezentaci „Podnikatelský záměr“, zejména s popisem nabídky poskytovaných služeb, námětů na dovybavení předmětu nájmu, předpokládaných případných počátečních investic, předpokladem tržeb, to vše s přihlédnutím k  provozním a gastronomickým podmínkám předmětu nájmu.

Uchazeč je povinen předložit podnikatelský záměr na dobu 5 let včetně ekonomické rozvahy.

Podmínkou podnikatelského záměru je závazek uchazeče využít objekt Hospody Na posledním groši pouze za účelem provozování restauračního zařízení vztahující se k historii, kultuře a tradicím Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a regionu Valašska v souladu s Metodikou podoby pohostinských objektů ve VMP a Metodikou pro působení osob (nájemců) v expozičních prostorách muzea (viz příloha č. 4 návrhu nájemní smlouvy). Uchazeč je povinen dodržet ve svém záměru podmínky stanovené touto výzvou a nájemní smlouvou.

 

 1. Předá podepsaný návrh smlouvy dle přílohy č. 5 s navrženými cenami nájmu a vyplněnými údaji k nájemci

          

Prezentace a smlouva bude podepsána uchazečem, u právnických osob statutárním orgánem.

V případě, že předkládá návrh více osob společně, prokáže každá z těchto osob kvalifikační předpoklady v celém požadovaném rozsahu včetně předložení smlouvy o právním vztahu mezi těmito osobami.

 

 

Vyhlašovatel prohlašuje, že výše uvedené informace považuje za důvěrné a zavazuje se, že budou využity pouze k vyhodnocení výsledků soutěže, pro kterou byly doloženy.

 

H.        Způsob zpracování navrhované ceny nájemného, platební podmínky:

 

            1)         Cena:

 

            Navrhovaná cena –  bude členěna  na položky:

-          cena nájmu budovy Hospoda Na posledním groši,

-          cena nájmu zařízení a vybavení

                  -     cena nájmu celkem

            Výše navrhované ceny nájmu bude členěna na jednotlivé roky (kalendářní rok), a za       celou dobu nájmu,  s ohledem na datum zahájení a ukončení nájmu.

 

            Cena bude zpracována v následujícím členění:

 

      a)         Cena za pronájem objektu Hospoda Na posledním groši - nájemce nabídne ve      své nabídce takovou výši nájemného dle  svým propočtů a úvah, které bude             z ekonomického hlediska pro něj dostatečným motivem  pro provozování           nabízených nebytových prostor ve veřejné soutěži, kterou lze očekávat.

     

V navrhované ceně nebudou zahrnuty služby, t.j. vytápění, odběr energií, vodné,           stočné, poplatek za odvoz odpadků a jiné služby. Ceny služeb budou hrazeny dle          skutečné spotřeby nájemcem. Tyto další úhrady budou řešeny samostatně v rámci        budoucího smluvního vztahu. Cena za pronájem objektu Hospody Na posledním groši   je osvobozena od daně z přidané hodnoty.

 

            b)         Cena za pronájem souboru movitých věcí a zařízení objektu Hospoda Na posledním groši dle seznamu (příloha č.2). Cena bude vyčíslena v částce bez DPH.

 

            Nabídka ceny nájmu nemovitosti - objektu Hospody Na posledním groši a nabídka         ceny nájmu             souboru movitých věcí a zařízení objektu hospody musí být jasně oddělené a samostatné.

 

            Navrhovatel se v nájemní smlouvě mimo jiné zaváže ke každoroční změně výše ceny      nájemného o výši inflace, kterou vyhlašuje Český statistický úřad u spotřebitelských            cen. 

 

 

            2)         Platební podmínky:

 

            Uchazeč souhlasí s níže uvedenými podmínkami vyhlašovatele:                                        - nájemné bude hrazeno čtvrtletně k 10 dni prvního měsíce následujícího čtvrtletí ( tj.        předem).

            - smluvní pokuta za pozdní úhradu nájemného činí 0,05% denně z účtované platby         nájemného za každý den zpoždění po dni splatnosti do zaplacení.

            - nezaplacení nájemného nájemcem ve lhůtě delší než 30 dnů po termínu splatnosti          nájemného, zakládá právo pronajímatele na odstoupení od nájemní smlouvy.     Odstoupení musí být písemné, doručené nájemci do jeho sídla uvedeného v nájemní     smlouvě. V případě, že odstoupení bude doručováno poštou, pak účinky odstoupení             nastanou prvním dnem následujícím po uplynutí úložní doby u přepravce zásilky.

 

I.         Hodnocení návrhů:

 

Hodnocení bude provedeno bodovým systémem pomocí více kritérií uvedených v sestupném váhovém pořadí. Jako nejvhodnější bude vyhodnocen návrh, který bude mít nejvyšší bodové ohodnocení dle níže uvedených kritérií:

 

1.         Cena  nájmu celkem (bod H)                                                                                   70%

Hodnocení nabídek se provede bodovací metodou. Pro hodnocení nabídek použije zadavatel budovací stupnici v rozsahu od 0 do 100. Každé jednotlivé hodnocené nabídce bude podle dílčího kritéria přiřazena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost předmětné nabídky v rámci tohoto kritéria. Pro hodnocení výše nabídkové ceny bez DPH bude jako nejvýhodnější nabídka považována nabídka s maximální hodnotou kritéria (nejvyšší cena nájmu). Taková nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvýhodnější nabídce. Hodnocení nabídek podle bodovací metody provede zadavatel v rámci tohoto kritéria tak, že bodová ohodnocení nabídek vynásobí vahou kritéria.

2.         Podnikatelský záměr na dobu 5 let včetně ekonomické rozvahy ( bod G2 )           15%

3.         Zkušenosti navrhovatele s provozováním stravování typického pro tradice,

            historii a kulturu regionu ( bod G1 )                                                                         15%

 

Při hodnocení kritérií 2.a 3. bude použita bodová stupnice 1-100(vyšší počet bodů = vyšší kvalita zpracování a obsahová ), body sečteny a vynásobeno váhou dílčího kritéria.

 

J.         Lhůta pro předkládání návrhů (soutěžní lhůta):

 

Začíná dnem zveřejnění  a končí dnem 04.12. 2017 do 12,00 hodin, včetně návrhů doručovaných poštovní přepravou. Vlastní otevírání obálek s návrhy bude provedeno dne 04.12. 2017 v 13.30 hod v zasedací místnosti administrativní budovy vyhlašovatele. Do soutěže nebudou zahrnuty návrhy předložené po skončení soutěžní lhůty. 

 

K.        Lhůta pro oznámení vybraného návrhu:

 

Vyhlašovatel vyhodnotí předložené návrhy uchazečů a písemně oznámí přijetí nejvhodnějšího návrhu do 30 dnů po otevření obálek. V uvedené lhůtě budou písemně vyrozuměni účastníci soutěže, kteří v soutěži neuspěli, že jejich návrhy byly odmítnuty. Nájemní smlouva bude uzavřena s vybraným zájemcem nejpozději do 30 dnů po vyhlášení výběru nájemce.

 

L.        Místo pro podávání návrhů:

 

Návrhy budou podávány v zalepené a řádně označené obálce, osobně nebo doporučeně poštou na adresu vyhlašovatele soutěže. Návrhy uchazečů budou podávány v samostatných zalepených obálkách.  Obálky budou výrazně označeny nápisem:

„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NÁJEM HOSPODY NA POSLEDNÍM GROŠI – NEOTEVÍRAT“.

Osobně lze návrhy podávat v pracovní dny v době od 8,00 do 14,00 hod. na sekretariátu ředitele muzea v sídle vyhlašovatele soutěže.

 Na obálce musí být uvedeno rovněž označení uchazeče a jeho zpáteční adresa.

Návrhy uchazečů musí být doručeny na adresu navrhovatele  do 04.12. 2017 do 12:00 hod.

 

M.       Doplňující údaje:

 

Technické a organizační dotazy:        Ing. Jaroslav Polášek, tel. 571 757 160

Prohlídka objektů je možná v termínu 20.11. 2017 od 10.00 hod.

 

N.        Ostatní  podmínky a práva:

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení :

-  odmítnout všechny návrhy uchazečů a nevybrat žádný návrh uchazeče.

- výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

 

Uchazeč se účastní výběrového řízení na své náklady a nebezpečí.  Účastí ve výběrovém řízení mu nenáleží právo na navrácení jemu vzniklých nákladů s účastí ve výběrovém řízení.

 

Nesplnění požadavků vyhlašovatele, zejména nepřesné a neúplné podklady, nepravdivé nebo zkreslené údaje poskytnuté ve výběrovém řízení  jsou důvodem k  vyloučení navrhovatele.

 

Výběrem nejvhodnějšího návrhu nevzniká mezi smluvními stranami smluvní vztah. Smluvní vztah vzniká podepsáním nájemní smlouvy statutárními zástupci  smluvních stran.

 

O.        Další požadavky a podmínky vyhlašovatele:

 

 Vyhlašovatel stanoví podmínku výběrového řízení, že nájemní smlouvu, která je přílohou č. 5. nelze změnit ani doplnit, vyjma čl. 9. smlouvy a doplnění data podpisu smluv oprávněnými zástupci smluvních stran.

 

 Uchazeč je povinen text smlouvy doplnit o příslušné údaje v čl. 9 smlouvy   a doplněný návrh nájemní smlouvy podepsat osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče a přiložit k návrhu.

 

Vybraný uchazeč je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob min. ve výši 10 mil Kč. Ke dni podpisu nájemní smlouvy je povinen předložit uzavřenou pojistnou smlouvu.

 

P.        Podmínky vyhlašovatele:

 

Požadavek na sestavení prezentace návrhu  navrhovatele:

 1. Oprávnění k podnikání pro požadované druhy vykonávaných činností (bod F)
 2. Výpis z obchodního rejstříku společnosti (bod F)
 3. Čestné prohlášení (bod F)
 4. Strukturovaná písemná prezentace dosavadní kariéry (bod G1)
 5. Nabídková cena (bod H)
 6. Podepsaný návrh nájemní smlouvy (bod O)
 7. Podnikatelský záměr (bod G2)

 

R.        Přílohy:

 

Příloha č. 1 – popis nemovitosti – Hospoda Na posledním groši,

 

Příloha č. 2 – seznam movitých věcí a zařízení – Hospoda Na posledním groši,

Příloha č. 3 – vzor smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů,

Příloha č. 4 – čestné prohlášení,

Příloha č. 5 – návrh nájemní smlouvy s přílohami.

 

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 7.11. 2017

                       

 

 

 

 

 

                                                                                  Valašské muzeum v přírodě

                                                                                  v Rožnově pod Radhoštěm

                                                                                 

 

Ing. Jindřich Ondruš

                                                                                  ředitel muzea

 

 

 

 

 


Přílohy ke staženíJazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English