Cesta: Muzeum / Prohlídka muzea / Dřevěné městečko / Valašský Slavín / Statut Valašský Slavín


STATUT VALAŠSKÝ SLAVÍN

V Rožnově pod Radhoštěm dne 1. 1. 2007

Článek 1

Základní ustanovení

 1. 1. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, národní kulturní památka (dále také „správce" nebo „VMP") zřizuje k uctění osobností, které se prokazatelně zasloužily o rozkvět a povznesení Moravského Valašska „VALAŠSKÝ SLAVÍN". VMP je při jeho zřízení vedeno záměrem uvést tyto osobnosti a jejich práci do povědomí široké veřejnosti. Valašský Slavín navazuje na tradici uctívání památky zasloužilých osobností, založenou v roce 1970 formou hřbitova, nacházejícího se v bezprostřední blízkosti kostela sv. Anny v areálu Dřevěného městečka.
  Valašský Slavín je ode dne účinnosti tohoto statutu účelovým zařízením určeným pro připomenutí památky vybraných osobností – a to formou
  a) zápisu jejich jména do kroniky „Kniha paměti kraje" (dále již jen KPK);
  b) uložení zpopelněných ostatků a zřízením náhrobku (umělecky ztvárněný monument) na Valašském Slavíně (dále již jen VS) dle níže stanovených podmínek.
 2. VS není veřejným pohřebištěm, ale místem se zvláštním významem. Jeho provoz je určen Provozním řádem, který je přílohou tohoto Statutu a je vydán spolu s Návštěvním řádem areálu Dřevěného městečka. Správou VS je pověřen provozní náměstek VMP.

Článek 2

Postup při výběru osobností

 1. Důvodem pro připomenutí památky konkrétní osoby jsou nepopiratelné zásluhy
  o rozvoj regionu Moravské Valašsko, jež prokázala svým životem a dílem. Územní rozsah Moravského Valašska je pro potřeby tohoto řádu určeno území, vymezené jako etnografický region v práci PhDr. Jaroslava Štiky: Etnografický region Moravské Valašsko, Ostrava 1974.
 2. Pro posouzení návrhů na zápis osobností do KPK nebo k uložení na VS jmenuje ředitel VMP odbornou komisi, tzv. „Radu starších" (dále již jen RS). Jejími členy jsou osoby požívající obecné vážnosti, s hlubokou znalostí historie, tradic, kultury a společenských poměrů Moravského Valašska. Členství v RS je čestné. VMP hradí cestovní náklady spojené s členstvím v RS. Členové jsou jmenováni na dobu pěti let ředitelem VMP. Počet členů Rady je vždy lichý, minimálně sedm, maximálně sedmnáct. Ředitel VMP jmenuje na základě hlasování členů RS předsedu, místopředseda je vždy delegovaným zástupcem VMP. Tajemníkem RS je zaměstnanec VMP jmenovaný ředitelem muzea, bez práva hlasovat. Tajemník vede agendu a provádí zápisy do kroniky. RS se při jednání řídí vnitřním jednacím řádem schváleným ředitelem VMP. RS se schází nejméně jednou ročně, nejpozději vždy do 1. listopadu. RS rozhoduje o předkládaných návrzích prostou většinou přítomných hlasů. Rozhodnutí RS mají povahu doporučení řediteli VMP.
 3. RS přijímá podněty na zápis nebo uložení ostatků od jednotlivců, orgánů státní správy, samosprávy měst a obcí, spolků a dalších subjektů. Návrhy jsou formou tzv. návrhových listů (zveřejněny na webových stránkách VMP www.vmp.cz) adresovány tajemníkovi RS (Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61), který je shromažďuje a ve spolupráci s odborným úsekem VMP ověřuje věrohodnost údajů i důvody návrhu na zapsání. Shledá-li, že je zapotřebí návrh rozšířit o další materiály, vyzve předkladatele k doplnění. Takto zpracované návrhové listy doplněné o vyjádření k obsahu předkládá RS k projednání.
 4. Zveřejnění jména osobnosti v KPK nebo uložení jejích ostatků na VS nelze vynutit, je plně v kompetenci ředitele a Ústavní rady VMP, které osoby z doporučení RS budou připomenuty. VMP může akceptovat návrhy RS na zapsání osobností do KPK bez toho, aby si vyžádalo souhlas pozůstalých.
 5. Při schvalování zápisu do KPK nebo uložení ostatků na VS přihlížejí členové RS i vedení VMP k významu navrhované osobnosti, o níž jsou přesvědčeni, že svým životem a dílem přispěla k povznesení Moravského Valašska bez ohledu na osobní prospěch. Při rozhodování není podmínkou, aby se osobnost narodila, popřípadě působila v regionu.
 6. Při výběru a schvalování návrhů by měla být brána v potaz zásada, aby zápis i uložení ostatků byly odproštěny od připomínky sporných osobností, případě osob aktivních ryze v politickém životě.
 7. Doporučení RS stvrdí na znamení souhlasu svým podpisem ředitel VMP.
 8. Po schválení uložení ostatků na VS RS a Ústavní radou VMP je ředitel VMP pověřen vést jednání s navrhovatelem a pozůstalými o vyhlášení výtvarného soutěže na náhrobek, jeho realizaci a instalaci (navrhovatel se již v návrhovém listu zavazuje hradit náklady spojené s výtvarnou soutěží a vlastní realizací náhrobku). Určení místa pro uložení ostatků je plně v kompetenci VMP, může také doporučit zvolený materiál a rozměry náhrobku. Při výběru náhrobku pro realizaci musí být přihlíženo ke specifické povaze VS a okolnímu prostředí. Všechny podmínky realizace budou obsaženy ve smlouvě, kterou VMP uzavře před realizací s investorem.
  Schválení konečného výtvarného řešení, umístění díla a uložení ostatků je podmíněno souhlasem RS a Výtvarné komise, jmenované ředitelem VMP. Náhrobek je po jeho instalaci na VS předán do majetku VMP, které se zavazuje o něj pečovat, provádět jeho údržbu a opravy.
 9. Připomínka osobností, které byly do doby počátku účinnosti tohoto Řádu uloženy na původním Valašském Slavíně, bude řešeno samostatnými smlouvami s rodinami, zejména v těch případech, kdy se finančně podílely na pořízení náhrobku, nebo uložily zpopelněné ostatky na vyhrazené místo.
 10. Vejde-li v obecnou známost nebo bude podán Ústavní radě oprávněný podnět, že se osobnost zapsaná do KPK, popř. uložená na VS dopustila zavržení hodného skutku, jehož okolnosti nebyly dříve známy, je oprávněna RS doporučit Ústavní radě VMP vymazání zápisu z knihy, popř. odstranění výtvarného díla.

Článek 3

Ukládání zpopelněných lidských ostatků

 1. Na VS je povoleno pouze ukládání lidských ostatků, které byly zpopelněny.
 2. Je-li navrženo přenesení tělesných ostatků z jiného pohřebního místa na VS je nutno tento akt svěřit odbornému subjektu, který zajistí všechna potřebná povolení včetně hygienických podmínek a zrealizuje vlastní přenos.
 3. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na VS vždy jen se souhlasem správce a způsobem, který stanoví.
 4. Zpopelněné lidské ostatky musí být uloženy v pevně uzavíratelných urnách a ukládá je správce, popř. jiná osoba na základě jeho souhlasu. Volné smísení zpopelněných lidských ostatků se zemí, popř. jejich rozptyl není na VS povolen.
 5. Urny určené k uložení musí být označeny štítkem obsahujícím číslo záznamu o zpopelnění, jménem a příjmením zemřelého, místem a datem narození, úmrtí a zpopelnění.
 6. Jakákoliv manipulace s urnami je zakázána. Lze ji povolit pouze v odůvodněných případech na základě souhlasu správce (např. úprava místa).
 7. Do hrobového místa je možné na základě písemné žádosti uložit po souhlasu ředitele a Ústavní rady VMP zpopelněné ostatky dalších, maximálně ovšem dvou rodinných příslušníků (manželka, děti). Vzhledem k povaze VS jako čestného pohřebiště, nesmí být na náhrobku uvedeno jméno těchto rodinných příslušníků. Uložení těchto ostatků bude zpoplatněno na základě smlouvy obnovované vždy po deseti letech.
 8. O uložení všech uren a ostatků se vede úřední záznam ve Hřbitovní knize, za jejíž obsah a správnost zápisů odpovídá zřizovatel VS.

Článek 4

Rozsah poskytovaných služeb

 1. Správce VS poskytuje zejména následující služby:
  a) výkopové práce pro uložení uren,
  b) ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách,
  c) pronájem míst,
  d) vedení související evidence o místech,
  e) správu a údržbu VS včetně komunikací a okolní zeleně v areálu Dřevěného městečka,
  f) zajišťování likvidace odpadu,
  g) údržbu a úpravu míst,
  h) informační služby.
 2. Cena poskytovaných služeb se bude řídit platným ceníkem.

Článek 5

Povinnosti a činnost správce v souvislosti s nájmem míst

 1. Správce VS je povinen:
  a) předat nájemci vyznačené a číselně označené místo k užívání;
  b) umožnit nájemci zřízení zařízení na pronajatých místech.
  c) umožnit nájemci užívání jeho místa a zařízení VS, zajistit přístup k místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do místa nebo zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, nebo kdy je třeba provést kamenosochařské práce nebo úpravu VS - v takovém případě je omezení přístupu k místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do místa nebo zařízení vinou správce VS a vznikne-li škoda, je správce povinen místo uvést do původního stavu.
 2. Místa správce zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění.

Článek 6

Povinnosti nájemce místa

Nájemce místa - investor je povinen při užívání místa postupovat takto:

 1. Uzavřít s VMP smlouvu o pronájmu místa a vlastnictví náhrobku před započetím prací. Ve smlouvě budou stanoveny podmínky pro realizaci náhrobku, pronájem a další okolnosti dle individuálních potřeb. Nájemce nemůže svévolně zasahovat nebo měnit historickými okolnostmi a povahou místa danou koncepci úpravy a výzdoby jednotlivých hrobů, které jsou prováděny podle tradičních předloh. Při výzdobě hrobu (květiny, vázy apod.) tak musí dbát specifického prostředí areálu VS. Není možné umísťovat na hrob předměty, které by narušily ráz VS (umělé květiny atd.).
 2. Práce na VS provádět v souladu s ustanoveními článku 6. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka pro uložení urny, předat správci k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení díla požádat správce o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem k jeho trvalému užívání.
 3. Provádět údržbu pronajatého místa a zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
  a) Nejpozději do 7 dnů od uložení urny zajistit úpravu plochy místa.
  b) Zajistit, aby plocha místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled VS a průběžně zajišťovat údržbu místa a zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání míst ostatních nájemců a dalších osob.
  c) Neprodleně odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary a všechny předměty, které narušují estetický vzhled VS. Neodstraní-li tyto předměty nájemce místa, je správce oprávněn to učinit bez otálení sám.
  d) Neprodleně zajistit opravy zařízení pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce místa.
 4. Nezasahovat do veřejné zeleně v areálu VS a do výsadby nové zeleně. Ve výjimečných případech povoluje zásah správce, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace zeleně.
 5. Oznamovat správci veškeré změny údajů.
 6. Strpět číselné označení míst provedené správcem.
 7. Zdržovat se na VS pouze v provozní době.

Článek 7

Podmínky provádění prací na VS

 1. Veškeré práce na VS je nutné provádět šetrně a ohleduplně vzhledem k památkově chráněnému území. Zároveň je nutné dodržovat podmínky stanovené správcem, zejména:
  - respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací
  - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým místům
  - nenarušování míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců míst
  - zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.
 2. Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních vlivů a vlastní náhrobek musí být dostatečně ukotven, tak, aby nedošlo k jeho samovolnému pohybu.
 3. Po ukončení prací na VS je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 8

Sankce

 1. Porušení tohoto Statutu ze strany nájemců místa VS bude postihováno pokutou ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

Článek 9

Účinnost

 1. Tento Statut upravuje postup výběru zasloužilých osobností pro zápis do kroniky „Kniha paměti Valašska" a pro uložení ostatků na „Valašský Slavín" a jeho další užívání. Jeho přílohou je provozní řád VS.
 2. Tento Statut se stává nedílnou součástí soustavy vnitřních předpisů muzea, a jeho příloha provozní řád „Valašského Slavína" se stává nedílnou součástí návštěvního řádu areálu Dřevěného městečka.
 3. Tento Statut nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005

V Rožnově pod Radhoštěm dne 18. prosince 2006

Vítězslav Koukal, ředitel VMPJazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English