Cesta: Muzeum / Prohlídka muzea / Dřevěné městečko / Valašský Slavín / Provozní řád Valašského Slavína


Provozní řád Valašského Slavína

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Valašský Slavín je umístěn v obci a katastrálním území Rožnov od Radhoštěm na pozemku p.č. st. 1040 v bezprostřední blízkosti kostela sv. Anny, který je součástí expozičního areálu Dřevěné městečko. Areál Valašského muzea v přírodě mj. i pozemek p.č. st. 1040 byly prohlášeny nařízením vlády č. 262/1995 Sb. ve znění nařízení vlády č. 336/2002 Sb. za národní kulturní památku.
 2. Provozovatelem a správcem Valašského Slavína je Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Za správce respektive provozovatele jedná statutární orgán popř. pověřená osoba (provozní náměstek ředitele VMP).

Článek 2

Údržba pořádku na Valašském Slavíně

 1. Návštěvníci jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory Valašského Slavína a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
 2. V areálu Valašského Slavína platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 3. V prostorách Valašského Slavína je možné zdržovat se pouze v jeho provozní době.
 4. Do areálu Valašského Slavína nemají přístup osoby pod vlivem alkoholu či drog, osoby nevhodně se chovající, nevhodně oblečené (např. plavky apod.) nebo v silně znečištěném oděvu.
 5. Děti do 10 let mají na Valašský Slavín přístup pouze v doprovodu osoby starší 15 let.
 6. Na Valašský Slavín je zakázán přístup psům, kočkám a jiným zvířatům, byť v doprovodu osoby .
 7. V areálu Valašského Slavína je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
 8. Vjezd vozidlům (s výjimkou invalidních vozíků) je do areálu Dřevěného městečka potažmo prostor Valašského Slavína zakázán.
 9. Ostatní povinnosti návštěvníků Valašského Slavína se přiměřeně řídí ustanovením §3 a §4 návštěvního řádu areálu Dřevěného městečka.
 10. Přístup na Valašský Slavín nebo do jeho části může správce z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, záplavy atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
 11. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umísťovat jen na plochy, které jsou k tomuto účelu vyhrazené. Správce Valašského Slavína je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
 12. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů v areálu Valašského Slavína není dovoleno.
 13. Umísťování svíček a svítilen a popř. jejich rozsvěcování na jednotlivých místech na Valašském Slavíně je zakázáno. V odůvodněných případech může správce používání otevřeného ohně (svíček aj.) povolit.
 14. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu Valašského Slavína pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých místech. Je zakázáno odnášet vodu v obalech z areálu Valašského Slavína.
 15. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.
 16. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem Valašského Slavína, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
 17. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na Valašském Slavíně je možné se souhlasem správce. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
 18. Na Valašském Slavíně je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
 19. Dozor nad pořádkem na Valašském Slavíně provádí správce.

Článek 3

Provozní doba

 1. Provozní doba Valašského Slavína, v jejímž průběhu je zpřístupněn veřejnosti, je dána provozní dobou areálu Dřevěného městečka a vstup je podmíněn zakoupením vstupenky do areálu Dřevěného městečka ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p/R, popř. zakoupením permanentní vstupenky do VMP. Osobám blízkým je povolen vstup i mimo tuto dobu na základě včasného ohlášení, aby bylo možné prostor zpřístupnit (Památka zesnulých, výroční dny apod.)
 2. V odůvodněných případech např. provádění prací, úprava náhrobků lze zpřístupnit Valašský Slavín jiným osobám mimo stanovenou dobu a to na základě povolení správce.

Článek 4

Sankce

 1. Porušení tohoto řádu ze strany nájemců místa Valašského Slavína bude postihováno pokutou ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
 2. Porušení tohoto řádu ze strany návštěvníků (kouření,nevhodné chování) bude postihováno pokutou ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a vykázáním z areálu.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 1. ledna 2007

Vítězslav Koukal - ředitel VMPJazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English