Cesta: Muzeum / Návštěvní řády / Valašská dědina 2017


Návštěvní řád Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Valašská dědina

1.  Tento Návštěvní řád Valašského muzea v přírodě (dále jen VMP) se vztahuje na veškeré fyzické a právnické osoby, které se v areálu Valašské dědiny zdržují nebo v něm vyvíjejí činnost. Souhlas s odlišným režimem chování uděluje vedení VMP.

2.  Oprávnění pracovníci VMP opatřeni kontrolním průkazem mohou dávat návštěvníkům pokyny nutné v zájmu bezpečnosti a ochrany sbírek, jakož i návštěvníků. Jde zejména o pokyny týkající se organizace prohlídek, vcházení a vycházení z objektů, určení místa pro návštěvníky v objektech VMP, uvolnění určitého prostoru v objektech VMP, zachování klidu a pořádku v objektech VMP. Oprávnění pracovníci mohou dále provádět úkony, jimiž se zajišťuje a kontroluje plnění návštěvního řádu.

 

§1 Návštěvní doba

 1.   Návštěvní doba Valašské dědiny v roce 2017:

              

                            1. ledna – 31. března                     10.00 - 15.00 hod      pouze exteriéry*

                           1. dubna – 30. dubna                      09.00 - 17.00 hod      pouze exteriéry*

                           1. května – 30. června                    09.00 -  17.00 hod

                           1. července – 31. srpna                  09.00 -  18.00 hod

                           1. září - 30. září                               09.00 -  17.00 hod     

                           1. října – 5. listopadu                       09.00 -  16.00 hod     pouze exteriéry*

                           11. – 12. listopadu                          10.00 -  15.00 hod      pouze exteriéry*

                           17. – 19. listopadu                          10.00 -  15.00 hod      pouze exteriéry*

                           5. prosince                                     14.00 -  19.00 hod

                           6. - 8. prosince                                08.00 – 16.00 hod

                           9. – 10. prosince                             09.00 -  16.00 hod

                           11. - 15. prosince                            08.00 – 16.00 hod

                           16. - 17. prosince                            10.00 – 15.00 hod      pouze exteriéry*

                           26. - 31. prosince                            09.00 – 15.00 hod      pouze exteriéry*

Pokladna se uzavírá 90 minut před uzavírací dobou. Poslední prohlídka začíná 90 minut před uzavírací dobou. Do stanovené uzavírací doby musí návštěvník opustit areál.

2. Vedení muzea si vyhrazuje právo změnit návštěvní dobu, zejména z provozních důvodů,    o čemž bude veřejnost včas vyrozuměna vývěskou nebo jiným vhodným způsobem. V mimořádných případech může být, po předchozí dohodě s ředitelstvím VMP, povolena prohlídka i mimo návštěvní dobu – tel. 571 757 138, E-mail: muzeum@vmp.cz, prohlidka@vmp.cz

3. Prohlídky mimo návštěvní dobu areálu jsou tarifikovány 100% příplatkem k základním sazbám.

 

§2 Vstupné pro rok 2017

Uvedené hodnoty vstupného platí pro návštěvu areálu muzea VMP. Vstupenka platí na jeden den, pro jeden vstup.

 

 

Základní

Snížené

Dětské

Za 1 zvíře

Rodinné

Valašská dědina

 

100,-

 

80,-

 

50,-

 

20,-

 

200,-

3 areály včetně výstav v Sušáku

 

200,-

 

150,-

 

90,-

 

50,-

 

400,-

Valašská dědina + Mlýnská dolina

mimo sezónu

 

60,-

 

30,-

 

30,-

 

5,-

 

80,-

 

Základní vstupné: návštěvníci VMP

Skupinové vstupné: 15 platících + 1 vedoucí zdarma

Okružní vstupenka: platí do všech areálů na jeden den

Snížené vstupné: studenti, senioři, držitelé průkazu ZTP, držitelé Evropské karty mládeže EYCA, držitelé karet ISIC, ITIC, IYTC, ALIVE

Dětské vstupné: děti od 6 do 15 let,

Rodinné vstupné: max. 2 dospělí a až 4 děti do 15 let zdarma.

Poplatek za 1 zvíře s náhubkem a na vodítku

Vstup zdarma: děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP/P včetně doprovodu, držitelé novinářského průkazu, karty AMG, ICOM, ZMS, ČSMP, ÚMPS, dětské domovy a vesničky SOS na základě  předchozí písemné objednávky.

Zvláštní slevy: 50% - držitelé karet FoS, 20 % - držitelé karty „Rodinný pas“, program „REGIONPARTNER“ pro podnikatelské subjekty – dle příslušného množstevního pásma

 1. Platnou vstupenku je povinen mít každý návštěvník či vedoucí výpravy u sebe po celou dobu prohlídky i v okamžiku odchodu z VMP a na požádání ji předložit pracovníku VMP. Návštěvník, který se nemůže prokázat platnou vstupenkou, zaplatí odpovídající vstupné. Za ztracenou vstupenku se náhrada neposkytuje a návštěvník je povinen zaplatit nové vstupné.

 2. Vstupenku nelze postoupit jiné osobě, pokud byla prohlídka již započata.
 3. Zakoupené vstupenky se nevracejí.
 4. Na vybrané programy Valašského roku 2017 může být vstupné stanoveno individuálně.

Cena celoroční vstupenky (PERMANENTKA) na rok 2017 činí 350,- Kč. Zakoupené celoroční vstupenky platí na 10 vstupů pro prohlídku všech areálů, včetně pořadů a akcí pořádaných v rámci Valašského roku 2017, vyjma programů Valašského roku 2017, u kterých bude výslovně vyloučena možnost použití celoročních vstupenek.

 

Prohlídka s průvodcem

Valašská dědina nabízí volnou prohlídku areálu s oživenými expozicemi.

Prohlídka s průvodcem po areálu Valašské dědiny je možná pouze na základě předchozí písemné objednávky. Požadavky na prohlídku s průvodcem, včetně kontaktního telefonu, zasílejte písemně nebo telefonicky, nejméně tři týdny před plánovanou návštěvou.

Poplatek ke vstupnému za průvodcovské služby je následující:

100,- Kč za jednu školní výpravu s výkladem v českém jazyce

200,- Kč za jednu výpravu s výkladem v českém jazyce

400,- Kč za jednu výpravu s výkladem v cizím jazyce

Průvodce VMP organizuje velikost skupiny návštěvníků do maximálního počtu 30 osob. Individuální prohlídku s průvodcem skupin menších jak 7 osob je možné dohodnout u pokladny muzea v souvislosti na volné kapacitě průvodců, za výše uvedený příplatek.

Výše uvedený poplatek musí být uhrazen předem, prostřednictvím faktury, nebo v hotovosti na pokladně muzea. Poplatky za průvodcovské služby nevracíme.  Maximální doba opoždění výpravy je 30 minut. Po tomto intervalu průvodce na výpravu nečeká. Maximální počet osob ve skupině je 45.

Kontakt pro objednávky:

 

Valašské muzeum v přírodě

Palackého 147

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

tel: 571 757 111, 571 757 138

e-mail: muzeum@vmp.cz, prohlidka@vmp.cz

 

§3 Omezení přístupu pro některé osoby

 1. Není povolen vstup do uzavřených částí objektů VMP, zejména pracoven a na staveniště bez doprovodu pracovníka VMP.

 2. Do muzea nemají přístup osoby podnapilé, pod vlivem drog, osoby nevhodně se chovající, nevhodně oblečené (např. plavky apod.) nebo v silně znečištěném oděvu a osoby, které vzbuzují obavy, že by mohly rušit průběh prohlídky, či být jinak ostatním návštěvníkům na obtíž.

 3. VMP je oprávněno vyloučit z prohlídky osoby bez platné vstupenky, které nesplní povinnost zaplatit vstupné, popřípadě jiné částky stanovené tímto řádem nebo osoby, které ohrožují bezpečnost prohlídky, svou vlastní nebo ostatních návštěvníků, jakož i osoby, které přes upozornění oprávněného pracovníka VMP nezachovávají ustanovení tohoto řádu.

 4. Děti do 10 let mají přístup do muzea pouze v doprovodu osoby starší 15 let.
 5. Zjistí-li se okolnosti, které by jinak vylučovaly vpuštění osoby do objektu až dodatečně, bude takováto osoba z další prohlídky vyloučena. Vyloučená osoba z prohlídky nemá nárok na vrácení vstupného.

 6. Vstup s jízdním kolem do areálu Valašské dědiny je zakázán.
 7. Zvířata mohou do areálu Valašské dědiny za těchto podmínek:

       a) v doprovodu dospělé osoby,

       b) s bezpečným náhubkem, držena na krátkém vodítku,

       c) nesmí se jednat o nemocné, špinavé nebo zlé zvíře,

       d) osoba odpovědná za zvíře je povinna uklidit případné znečistění,

       e) do interiérů objektů je vstup zvířat zakázán.

    8.   VMP neodpovídá za bezpečnost návštěvníků, obzvláště těch, kteří potřebují doprovod, kteří se vzdálí od skupiny nebo    nedodržují pokyny zaměstnanců VMP.

 

§4 Průběh prohlídky a povinnosti návštěvníků během ní

 1. Návštěvník je povinen chovat se ohleduplně k ostatním, nerušit průběh prohlídky, nebo výklad průvodce. S ohledem na přírodní stav venkovních prohlídkových tras a chodníků, zejména nerovnosti, kořeny stromů, přírodní dřevěné nášlapy, odvodňovací rigoly, štětování apod. je návštěvník povinen zvolit na prohlídku pevnou obuv.

 2. Není přípustné překládat v průběhu prohlídky či jinak narušovat výklad průvodce.
 3. Předměty, které mohou návštěvníkovi ztížit prohlídku s ohledem na kopcovitý terén prohlídkových tras, zejména kočárky, dětská vozítka, velké batohy, je možné uložit za poplatek do úschovy při vstupu do muzea.

 4. Vnesené věci návštěvníkem do areálu VMP, pokud nejsou uloženy do úschovy u vstupu do muzea, jsou plně v dispozici návštěvníka a VMP nenese odpovědnost za jejich poškození nebo ztrátu.

 5. V interiérech objektů je zakázáno:

a)      jíst, pít, kouřit, hrát na hudební nástroje, používat rozhlasové přijímače a zvukotechnická zařízení jakéhokoliv druhu, zpívat, hlasitě hovořit nebo používat mobilní telefon během prohlídky,

b)      pohybovat se mimo trasu prohlídky, dotýkat se exponátů a mobiliáře, poškozovat jakýmkoliv způsobem zařízení a majetek muzea, pohybovat se mimo trasu prohlídky po travnatých plochách. Není dovoleno úmyslně vyvolávat poplach v expozicích, kde je trvale zapnuto zabezpečovací signalizační zařízení. V případě porušení je návštěvník povinen uhradit vzniklé náklady na odstranění poplachu./ výjezd Policie ČR apod./

6. Fotografování, filmování či jiné pořizování obrazových nebo audiovizuálních záznamů v exteriérech VMP je povoleno pouze pro vlastní osobní potřebu návštěvníka (např. pro rodinná alba apod.). Pořizování fotografií či jiných uvedených záznamů a jejich užití pro jiné účely (např. pro prezentaci, reklamu, propagaci, videovizitky, přání, publikace aj.) je možné pouze na základě předchozího souhlasu VMP, který VMP uděluje formou písemného souhlasu či  smlouvou. Takového souhlasu je třeba též pro jiné užití fotografií či jiných uvedených záznamů původně pořízených návštěvníkem pro vlastní osobní potřebu. Rovněž video a audio nahrávky pořadů jsou možné pouze s písemným souhlasem ředitele VMP.

7. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout další pokyny  pracovníků VMP, zejména průvodců a dozorců sbírek.

8. V celém areálu Valašské dědiny je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm kromě míst k tomu vyhrazených (u hospody ze Zděchova, u Hodslavské stodoly - štěrková cesta kolem budovy).

9. Porušení některé z povinností stanovených v § 4 má za následek vyloučení návštěvníka z další prohlídky bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného.

10. Přístup ke zvířatům v areálu je na vlastní nebezpečí návštěvníka

11. Přibližovat se k chovaným zvířatům, zejména hladit je a krmit, je přísně zakázáno!

12. Vstup do pastevních ohrad a výběhů je přísně zakázán

13. V případě poranění, které nastane v průběhu prohlídky, jsou návštěvníci povinni ohlásit průvodci nebo zaměstnanci VMP.

 

§5 Všeobecná a závěrečná ustanovení

1.      Žádosti, návrhy a stížnosti je třeba adresovat ředitelství muzea:

           Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,

           Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61,

           tel. 571 757 111               

           internet: http://www.vmp.cz,  e-mail: muzeum@vmp.cz

2.   Způsobí-li návštěvník muzeu škodu, je povinen ji uhradit. Odmítne-li tak učinit, je povinen prokázat svoji totožnost, aby mohla být škoda vymáhána dodatečně. Odmítne-li návštěvník prokázat svoji totožnost a nelze-li tuto zjistit jinak, jsou pracovníci muzea oprávněni návštěvníka zadržet a přivolat policii.

3.   Ředitel VMP může v odůvodněných případech povolit výjimku z tohoto návštěvního řádu.

4.  Tento návštěvní řád platí od 1. ledna 2017 a ruší se tímto návštěvní řád vydaný a platný od 1. ledna  2016.

 

    V Rožnově pod Radhoštěm 30. prosince 2016

 

                                                                                   Ing. Jindřich Ondruš

                                                                                   ředitel VMP v Rožnově p.R.Jazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English