Cesta: Muzeum / Návštěvní řády / Sušák 2018


Návštěvní řád Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Sušák

 

Expoziční a výstavní prostory

1.  Tento Návštěvní řád Valašského muzea v přírodě (dále jen VMP) se vztahuje na veškeré fyzické a právnické osoby, které se v prostoru expozic a výstav v Sušáku (dále jen výstavy) zdržují nebo v něm vyvíjejí činnost. Souhlas s odlišným režimem chování uděluje vedení VMP.

2.  Oprávnění pracovníci VMP opatřeni kontrolním průkazem mohou dávat návštěvníkům pokyny nutné v zájmu bezpečnosti a ochrany sbírek, jakož i návštěvníků. Jde zejména o pokyny týkající se organizace prohlídek výstav v prostorách Sušáku, zachování klidu a pořádku v prostorech Sušáku. Oprávnění pracovníci mohou dále provádět úkony, jimiž se zajišťuje a kontroluje plnění návštěvního řádu.

 

§1 Návštěvní doba

 1. Návštěvní doba Sušáku v roce 2018:                    

1. 1. – 30.3.

10.00 – 16.00 hod

31.3. – 29.6.

09.00 – 17.00 hod

30.6. – 2.9.

09.00 – 18.00 hod

3.9. – 30.9.

09.00 – 17.00 hod

1.10. – 4.11.

09.00 – 16.00 hod

10. – 11. 11.

10.00 – 16.00 hod

17. – 18. 11.

10.00 – 16.00 hod

15. – 16. 12.

09.00 – 16.00 hod

22. – 23. 12.

10.00 – 18.00 hod

26.12. – 31.12. 

09.00 – 16.00 hod


Leden až duben, říjen – pondělí zavírací den

 1. Poslední prohlídku expozice v přízemí Sušáku a výstav v prvním patře Sušáku, doporučujeme zahájit 90 minut před uzavírací dobou, pokladna se uzavírá 30 minut před uzavírací dobou. Do stanovené uzavírací doby musí návštěvník opustit prostor Sušáku.

 2. Vedení VMP si vyhrazuje právo změnit návštěvní dobu, zejména z provozních důvodů, o čemž bude veřejnost včas vyrozuměna vývěskou nebo jiným vhodným způsobem. V mimořádných případech může být, po předchozí dohodě s ředitelstvím VMP, povolena prohlídka i mimo návštěvní dobu – tel. 571 757 138, E-mail: muzeum@vmp.cz, prohlidka@vmp.cz

 3. Prohlídky mimo návštěvní dobu jsou tarifikovány 100% příplatkem k základním sazbám.

 

§2 Vstupné pro rok 2018

Uvedené hodnoty vstupného platí pro návštěvu expozice a výstav Sušáku. Vstupenka platí na jeden den, pro jeden vstup. Vstupné na výstavy v objektu Sušáku je zdarma v ceně vstupu do jednotlivých areálů muzea – tj. Dřevěného městečka, Valašské dědiny, Mlýnské doliny či okružní vstupenky do všech areálů muzea.

 

Základní 

Snížené

Dětské

Rodinné 

Výstavy v Sušáku  

40,-

 30,-

 20,-

 80,-

Základní vstupné: návštěvníci VMP

Skupinové vstupné: 15 platících osob + 1 zdarma

Okružní vstupenka: platí do všech areálů na jeden den

Snížené vstupné: studenti, senioři (nad 65 let), držitelé průkazu ZTP, držitelé Evropské karty mládeže EYCA, držitelé karet ISIC, ITIC, IYTC, ALIVE

Dětské vstupné: děti od 6 do 15 let

Rodinné vstupné: max. 2 dospělí a až 4 děti do 15 let

Poplatek za 1 zvíře s náhubkem a na vodítku

Vstup zdarma: děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP/P včetně doprovodu, držitelé novinářského        průkazu, karty AMG, ICOM, ČSMP, ZMS, ÚMPS, SMWP

-      dětské domovy a vesničky SOS na základě předchozí písemné objednávky

Zvláštní slevy: 20% - držitelé karty „Rodinný pas“                                     

Platnou vstupenku je povinen mít každý návštěvník či vedoucí výpravy u sebe po celou  dobu prohlídky i v okamžiku odchodu z VMP a na požádání ji předložit pracovníku VMP. Návštěvník, který se nemůže prokázat platnou vstupenkou, zaplatí odpovídající vstupné. Za ztracenou vstupenku se náhrada neposkytuje a návštěvník je povinen zaplatit nové vstupné.

Vstupenku nelze postoupit jiné osobě, pokud byla prohlídka již započata.

Zakoupené vstupenky se nevracejí.

Cena celoroční vstupenky (PERMANENTKA) na rok 2018 činí 400,- Kč. Zakoupené celoroční vstupenky platí na 10 vstupů pro prohlídku všech areálů, včetně pořadů a akcí pořádaných v rámci Valašského roku 2018, vyjma programů Valašského roku 2018, u kterých bude výslovně vyloučena možnost použití celoročních vstupenek.

 

§3 Omezení nebo vyloučení vstupu

 1. Není povolen vstup do uzavřených částí objektů Sušáku.
 2. Do Sušáku nemají přístup osoby podnapilé, pod vlivem drog, osoby nevhodně
  se chovající, nevhodně oblečené (např. plavky apod.) nebo v silně znečištěném oděvu
  a osoby, které vzbuzují obavy, že by mohly rušit průběh prohlídky, či být jinak ostatním návštěvníkům na obtíž.
 3. VMP je oprávněno vyloučit z prohlídky osoby bez platné vstupenky, které nesplní povinnost zaplatit vstupné, popřípadě jiné částky stanovené tímto řádem nebo osoby, které ohrožují bezpečnost prohlídky, svou vlastní nebo ostatních návštěvníků, jakož i osoby, které přes upozornění oprávněného pracovníka VMP nezachovávají ustanovení tohoto řádu.
  1. Děti do 10 let mají přístup do muzea pouze v doprovodu osoby starší 15 let.
 4. Zjistí-li se okolnosti, které by jinak vylučovaly vpuštění osoby do objektu až dodatečně, bude takováto osoba z další prohlídky vyloučena. Vyloučená osoba z prohlídky nemá nárok na vrácení vstupného.

6.   Vstup s jízdním kolem do Sušáku je zakázán.

7.   Vstup s kočárkem do prostoru expozice a výstav v objektu Sušák je zakázán.

8.   Zvířata nemohou být vpuštěna ani do prostor expozice ani do prostor výstav.

9.  VMP neodpovídá za bezpečnost návštěvníků, obzvláště těch, kteří potřebují doprovod  nebo nedodržují pokyny zaměstnanců VMP.

 

§4 Průběh prohlídky a povinnosti návštěvníků během ní

 1. Výstavy v Sušáku je doporučeno prohlížet jednotlivě. Prohlídka výstav je volná bez průvodce. Výklad v expozici v přízemí je zajištěn elektronicky pomocí náhlavní soupravy, která je k zapůjčení u pověřeného pracovníka VMP u vstupu do expozice.

 2. Návštěvník je povinen chovat se ohleduplně k ostatním a nerušit průběh prohlídky

V prostorách výstav a expozice je zakázáno:

a)      jíst, pít, kouřit, hrát na hudební nástroje, používat rozhlasové přijímače a zvukotechnická zařízení jakéhokoliv druhu, zpívat, hlasitě hovořit nebo používat mobilní telefon během prohlídky,

b)      dotýkat se exponátů a mobiliáře,

c)      je zakázáno úmyslně vyvolávat poplach v expozicích, kde je trvale zapnuto zabezpečovací signalizační zařízení. V případě porušení zákazu je návštěvník povinen uhradit vzniklé náklady na odstranění poplachu. / výjezd Policie ČR apod./

d)     poškozovat jakýmkoliv způsobem zařízení a majetek muzea,

3. Pořizování fotografií či jiných záznamů a jejich užití pro jinou než osobní potřebu (např. pro prezentaci, reklamu, propagaci, videovizitky, přání, publikace aj.) je možné pouze na základě předchozího souhlasu VMP, který VMP uděluje písemným souhlasem či smlouvou. Rovněž video a audio nahrávky jsou možné pouze s písemným souhlasem ředitele VMP.

4. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout další pokyny pracovníků VMP, zejména průvodců

      a dozorců sbírek.

5. Zavazadla (batohy, kočárky, sportovní potřeby aj.) lze odložit v šatně na vlastní       zodpovědnost.

6.  V Sušáku je přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm a kouření.

7.  Porušení některé z povinností stanovených v § 4 má za následek vyloučení návštěvníka  

      z další prohlídky bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného.

8.  V případě poranění, které nastane v průběhu prohlídky, jsou návštěvníci povinni toto

      ohlásit zaměstnanci VMP.

 

§6 Všeobecná a závěrečná ustanovení

1. Žádosti, návrhy a stížnosti je třeba adresovat ředitelství muzea:

      Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,

       Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 

       tel. 571 757 111

       internet: http://www.vmp.cz, e-mail: muzeum@vmp.cz.

2. Způsobí-li návštěvník muzeu škodu, je povinen ji uhradit. Odmítne-li tak učinit, je povinen prokázat svoji totožnost, aby mohla být škoda vymáhána dodatečně. Odmítne-li návštěvník prokázat svoji totožnost a nelze-li tuto zjistit jinak, jsou pracovníci muzea oprávněni návštěvníka zadržet a přivolat policii.

3. Ředitel  může v odůvodněných případech povolit výjimku z tohoto návštěvního řádu.

4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti 1. ledna 2018 a ruší se tímto návštěvní řád ze dne 30. prosince 2016.

 

  V Rožnově pod Radhoštěm 21. prosince 2017

                                                                  

                                                                                               Ing. Jindřich Ondruš

                                                                                               ředitel VMP v Rožnově p.R.Jazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English