Cesta: Muzeum / Návštěvní řády / Mlýnská dolina 2017


Návštěvní řád Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Mlýnská dolina

 

1.  Tento Návštěvní řád Valašského muzea v přírodě (dále jen VMP) se vztahuje na veškeré fyzické a právnické osoby, které se v areálu Mlýnské doliny zdržují nebo v něm vyvíjejí činnost. Souhlas s odlišným režimem chování uděluje vedení VMP.

2.  Oprávnění pracovníci VMP opatřeni kontrolním průkazem mohou dávat návštěvníkům pokyny nutné v zájmu bezpečnosti a ochrany sbírek, jakož i návštěvníků. Jde zejména o pokyny týkající se organizace prohlídek, vcházení a vycházení z objektů, určení místa pro návštěvníky v objektech VMP, uvolnění určitého prostoru v objektech VMP, zachování klidu a pořádku v objektech VMP. Oprávnění pracovníci mohou dále provádět úkony, jimiž se zajišťuje a kontroluje plnění návštěvního řádu.

 

§1 Návštěvní doba

 1. Návštěvní doba Mlýnské doliny v roce 2017:   

                          

                           1. ledna – 31. března                     10.00 -   15.00 hod     pouze exteriéry*

                           1. dubna – 30. dubna                     09.00 -   17.00 hod     pouze exteriéry*

                           1. května – 30. června                    09.00 -  17.00 hod

                           1. července – 31. srpna                  09.00 -  18.00 hod

                           1. září - 30. září                              09.00 -  17.00 hod     

                           1. října – 5. listopadu                      09.00 -  16.00 hod      pouze exteriéry*

                           11. – 12. listopadu                          10.00 -  15.00 hod      pouze exteriéry*

                           17. – 19. listopadu                          10.00 -  15.00 hod      pouze exteriéry*

                           5. prosince                                      14.00 -  19.00 hod      pouze exteriéry*

                           6. - 8. prosince                                08.00 -  16.00 hod     

                           9. – 10. prosince                             09.00 -  16.00 hod     

                           11. - 15. prosince                            08.00 – 16.00 hod     

                           16. - 17. prosince                            10.00 – 15.00 hod      pouze exteriéry*

                           26. - 31. prosince                            09.00 – 15.00 hod      pouze exteriéry*

                           Leden až duben, říjen – pondělí zavírací den     


Leden až duben, říjen – pondělí zavírací den    

Interiéry v areálu Mlýnské doliny jsou zpřístupněny pouze s průvodcem v době hlavní návštěvnické sezóny, tj. od 1.5. 2017 do 30.09. 2017. Mimo hlavní návštěvnickou sezónu jsou zpřístupněny pouze exteriéry bez průvodce.

Průvodce VMP organizuje velikost skupiny návštěvníků do maximálního počtu 30 osob. Individuální prohlídku s průvodcem skupin menších jak 7 osob je možné dohodnout u pokladny muzea v závislosti na volné kapacitě průvodců, za příplatek. Každou celou hodinu je prohlídka možná i pro 1 návštěvníka.

Poslední prohlídka s průvodcem začíná 60 minut před uzavírací dobou. Do stanovené uzavírací doby musí návštěvník opustit areál.

2. Vedení VMP si vyhrazuje právo změnit návštěvní dobu, zejména z provozních důvodů, o čemž bude veřejnost včas vyrozuměna vývěskou nebo jiným vhodným způsobem. V mimořádných případech může být, po předchozí dohodě s ředitelstvím VMP, povolena prohlídka i mimo návštěvní dobu – tel. 571 757 138, E-mail: muzeum@vmp.cz, prohlidka@vmp.cz

3. Prohlídky mimo návštěvní dobu areálu jsou tarifikovány 100% příplatkem k základním sazbám.

 

§2Vstupné pro rok 2017

Uvedené hodnoty vstupného platí pro návštěvu areálu muzea VMP. Vstupenka platí na jeden den, pro jeden vstup.

 

 

Základní

Snížené

Dětské

Za 1 zvíře

Rodinné

Mlýnská dolina

    80,-

    80,-

   40,-

     20,-

160,-

3 areály včetně výstav v Sušáku

- okružní vstupné

200,-

   150,-

90,-

 50,-

 400,-

Mlýnská dolina + Valašská dědina

mimo sezónu

 60,-

        30,-

     30,-

         5,-

         80,-

Základní vstupné: návštěvníci VMP

Skupinové vstupné: 15 platících+1 vedoucí zdarma

Okružní vstupenka: platí do všech areálů na jeden den

Snížené vstupné: studenti, senioři , držitelé průkazu ZTP, držitelé Evropské karty mládeže EYCA, držitelé karet ISIC, ITIC, IYTC, ALIVE

Dětské vstupné: děti od 6 do 15 let,

Rodinné vstupné: max. 2 dospělí a až 4 děti do 15 let

Poplatek za 1 zvíře s náhubkem a na vodítku

Vstup zdarma: děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP/P včetně doprovodu, držitelé novinářského průkazu, karty AMG., ICOM, ZMS, ČSMP,  ÚMPS, dětské domovy a vesničky SOS na základě předchozí písemné objednávky.

Zvláštní slevy: 50% - držitelé karet FoS. 20 % - držitelé karty „Rodinný pas“, program „REGIONPARTNER“ pro podnikatelské subjekty – dle příslušného množstevního pásma

Poplatek ke vstupnému za průvodcovské služby je: 400,- Kč za jednu výpravu s výkladem v cizím jazyce. Velikost výpravy je do maximálního počtu 30 osob.

 1. Platnou vstupenku je povinen mít každý návštěvník či vedoucí výpravy u sebe po celou dobu prohlídky i v okamžiku odchodu z VMP a na požádání ji předložit pracovníku VMP. Návštěvník, který se nemůže prokázat platnou vstupenkou, zaplatí odpovídající vstupné. Za ztracenou vstupenku se náhrada neposkytuje a návštěvník je povinen zaplatit nové   vstupné.

 2. Vstupenku nelze postoupit jiné osobě, pokud byla prohlídka již započata.

 3. Zakoupené vstupenky se nevracejí.

 4. Na vybrané programy Valašského roku 2017 může být vstupné stanoveno individuálně.

Cena celoroční vstupenky (PERMANENTKA) na rok 2017 činí 350,- Kč. Zakoupené celoroční vstupenky platí na 10 vstupů pro prohlídku všech areálů, včetně pořadů a akcí pořádaných v rámci Valašského roku 2017, vyjma programů Valašského roku 2017, u kterých bude výslovně vyloučena možnost požití celoročních vstupenek.


§3 Omezení přístupu pro některé osoby

 1. Není povolen vstup do uzavřených částí objektů VMP, zejména pracoven a na staveniště bez doprovodu pracovníka VMP.

 2. Do muzea nemají přístup osoby podnapilé, pod vlivem drog, osoby nevhodně se chovající, nevhodně oblečené (např. plavky apod.) nebo v silně znečištěném oděvu a osoby, které vzbuzují obavy, že by mohly rušit průběh prohlídky, či být jinak ostatním návštěvníkům na obtíž.

 3. VMP je oprávněno vyloučit z prohlídky osoby bez platné vstupenky, které nesplní povinnost zaplatit vstupné, popřípadě jiné částky stanovené tímto řádem nebo osoby, které ohrožují bezpečnost prohlídky, svou vlastní nebo ostatních návštěvníků, jakož i osoby, které přes upozornění oprávněného pracovníka VMP nezachovávají ustanovení tohoto řádu.

 4. Děti do 10 let mají přístup do muzea pouze v doprovodu osoby starší 15 let.
 5. Zjistí-li se okolnosti, které by jinak vylučovaly vpuštění osoby do objektu až dodatečně, bude takováto osoba z další prohlídky vyloučena. Vyloučená osoba z prohlídky nemá nárok na vrácení vstupného.

 6. Vstup s jízdním kolem do areálu Mlýnské doliny je zakázán.
 7. Zvířata mohou do areálu Mlýnské doliny za těchto podmínek:

      a) v doprovodu dospělé osoby,

      b) s bezpečným náhubkem, držena na krátkém vodítku,

       c) nesmí se jednat o nemocné, špinavé nebo zlé zvíře,

       d) osoba odpovědná za zvíře je povinna uklidit případné znečistění,

       e) do interiérů objektů je vstup zvířat zakázán.

    8. VMP neodpovídá za bezpečnost návštěvníků, obzvláště těch, kteří potřebují doprovod, kteří se vzdálí od skupiny nebo nedodržují pokyny zaměstnanců VMP.

 

§4 Průběh prohlídky a povinnosti návštěvníků během ní

 1. Návštěvník je povinen chovat se ohleduplně k ostatním, nerušit výklad průvodce (týká se i překladů textu). S ohledem na přírodní stav venkovních prohlídkových tras a chodníků, zejména nerovností, odvodňovací rigoly, štětování apod., je návštěvník povinen zvolit na prohlídku vhodnou pevnou obuv.
 2. Návštěvník je povinen pohybovat se výlučně po vyznačených trasách prohlídky.
 3. Předměty, které mohou návštěvníkovi ztížit prohlídku, zejména kočárky, dětská vozítka, velké batohy apod. je možné uložit za poplatek do úschovy při vstupu do muzea.
 4. Vnesené věci návštěvníkem do areálu VMP, pokud nejsou uloženy do úschovy u vstupu do muzea, jsou plně v dispozici návštěvníka a VMP nenese odpovědnost za jejich poškození nebo ztrátu.
 5. V interiérech objektů je zakázáno:

a)      jíst, pít, kouřit, hrát na hudební nástroje, používat rozhlasové přijímače,  zvukotechnická zařízení jakéhokoliv druhu, zpívat, hlasitě hovořit nebo používat mobilní telefon,

b)      pohybovat se mimo trasu prohlídky, dotýkat se exponátů a mobiliáře,

c)      je zakázáno úmyslně vyvolávat poplach v expozicích, kde je trvale zapnuto zabezpečovací signalizační zařízení. V případě porušení je návštěvník povinen uhradit vzniklé náklady na odstranění poplachu./ výjezd Policie ČR apod./

d)     poškozovat jakýmkoliv způsobem zařízení a majetek muzea, pohybovat se mimo trasu prohlídky po travnatých plochách,

     6. Fotografování, filmování či jiné pořizování obrazových nebo audiovizuálních záznamů v exteriérech VMP je povoleno pouze pro vlastní osobní potřebu návštěvníka (např. pro rodinná alba apod.). Pořizování fotografií či jiných uvedených záznamů a jejich užití pro jiné účely (např. pro prezentaci, reklamu, propagaci, videovizitky, přání, publikace aj.) je možné pouze na základě předchozího souhlasu VMP, který VMP uděluje písemným souhlasem či smlouvou. Takového souhlasu je třeba též pro jiné užití fotografií či jiných uvedených záznamů původně pořízených návštěvníkem pro vlastní osobní potřebu. Rovněž video a audio nahrávky pořadů jsou možné pouze s písemným souhlasem ředitele VMP.

      7. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout další pokyny pracovníků VMP, zejména průvodců a dozorců sbírek

      8. V celém areálu Mlýnské doliny je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm!

      9. Porušení některé z povinností stanovených v § 4 má za následek vyloučení návštěvníka z další prohlídky bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného.

     10. V případě poranění, které nastane v průběhu prohlídky, jsou návštěvníci povinni toto ohlásit průvodci nebo zaměstnanci VMP.

 

§5 Všeobecná a závěrečná ustanovení

 1. Žádosti, návrhy a stížnosti je třeba adresovat ředitelství muzea:

           Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,

            Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61,

            tel. 571 757 111

            internet: http://www.vmp.cz,  e-mail: muzeum@vmp.cz


    2. Objednávky prohlídek muzea:

       Tel.: 571 757 111,  571 757 138,

        internet: http://www.vmp.cz,  e-mail: prohlidka@vmp.cz  

        muzeum@vmp.cz


   3. Způsobí-li návštěvník muzeu škodu, je povinen ji uhradit. Odmítne-li tak učinit, je povinen prokázat svoji totožnost, aby mohla být škoda vymáhána dodatečně. Odmítne-li návštěvník prokázat svoji totožnost a nelze-li tuto zjistit jinak, jsou pracovníci muzea oprávněni návštěvníka zadržet a přivolat policii.

  4. Ředitel VMP může v odůvodněných případech povolit výjimku z tohoto návštěvního řádu.

  5. Tento návštěvní řád platí od 1. ledna 2017 a ruší se tímto návštěvní řád vydaný  a platný od 1. ledna 2016.

 

 V Rožnově pod Radhoštěm 30. prosince 2016              

 

                                                                                                Ing. Jindřich Ondruš

                                                                                              ředitel VMP v Rožnově p.R.Jazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English