Cesta: Muzeum / Návštěvní řády / Dřevěné městečko 2019


Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Valašské muzeum v přírodě

Návštěvní řád

Dřevěné městečko

 

1.  Tento Návštěvní řád Valašského muzea v přírodě (dále jen VMP) se vztahuje na veškeré fyzické a právnické osoby, které se v areálu Dřevěného městečka zdržují nebo v něm vyvíjejí činnost. Souhlas s odlišným režimem chování uděluje vedení VMP.

2.  Oprávnění pracovníci VMP opatřeni kontrolním průkazem mohou dávat návštěvníkům pokyny nutné v zájmu bezpečnosti a ochrany sbírek, jakož i návštěvníků. Jde zejména
o pokyny týkající se organizace prohlídek, vcházení a vycházení z objektů, určení místa pro návštěvníky v objektech VMP, uvolnění určitého prostoru v objektech VMP, zachování klidu a pořádku v objektech VMP. Oprávnění pracovníci mohou dále provádět úkony, jimiž se zajišťuje a kontroluje plnění návštěvního řádu.

 

§1 Návštěvní doba

 

 1. Návštěvní doba Dřevěného městečka v roce 2019:

 

1. 1. – 31. 3.

9.00 – 16.00 hod.

1. 4. – 30. 4.

9.00 – 17.00 hod.

1. 5. – 30. 6.

9.00 – 17.00 hod.

1. 7. – 1. 9.

9.00 – 18.00 hod.

2. 9. – 30. 9.

9.00 – 17.00 hod.

1. 10. – 3. 11.

9.00 – 16.00 hod.

28.10.

9.00 – 16.00 hod.

9. – 10. 11.

9.00 – 16.00 hod.

16. – 17. 11.

9.00 – 16.00 hod.

14. – 15. 12.

9.00 – 16.00 hod.

21. – 22.12.

9.00 – 18.00 hod.

26. – 31. 12.

9.00 – 16.00 hod.

 

                                      Leden až duben, říjen – pondělí zavírací den

 

 1. Poslední prohlídka s průvodcem začíná 45 minut před uzavírací dobou, pokladna
  se uzavírá 30 minut před uzavírací dobou. Do stanovené uzavírací doby musí návštěvník opustit areál.
 2. VMP si vyhrazuje právo změnit návštěvní dobu, zejména z provozních důvodů, o čemž bude veřejnost včas vyrozuměna vývěskou nebo jiným vhodným způsobem. V mimořádných případech může být povolena prohlídka i mimo návštěvní dobu – tel. 571 757 138, E-mail: muzeum@vmp.cz, prohlidka@vmp.cz
 3. Prohlídky mimo návštěvní dobu areálu jsou tarifikovány 100% příplatkem k základním sazbám.

 

§2 Vstupné pro rok 2019

Uvedené hodnoty vstupného platí pro návštěvu areálu muzea VMP. Vstupenka platí na jeden den, pro jeden vstup.

 

Základní

Snížené

Dětské

Za 1  zvíře

Rodinné

Dřevěné městečko včetně výstav v Sušáku

 

100,-

 

80,-

 

50,-

 

20,-

 

200,-

3 areály včetně výstav v Sušáku – okružní vstupné sezónní

 

200,-

 

150,-

 

90,-

 

50,-

 

400,-

3 areály včetně výstav v Sušáku – okružní vstupné mimosezónní

100,-

80,-

50,-

200,-

20,-

 

Základní vstupné: návštěvníci VMP

Skupinové vstupné: 15 platících osob + 1 zdarma

Okružní vstupenka: platí do všech areálů na jeden den

Snížené vstupné: studenti, senioři (nad 65 let), držitelé průkazu ZTP, držitelé Evropské karty mládeže EYCA, držitelé karet ISIC, ITIC, IYTC, ALIVE

Dětské vstupné: děti od 6 do 15 let

Rodinné vstupné: max. 2 dospělí a až 4 děti do 15 let

Poplatek za 1 zvíře s náhubkem a na vodítku

Vstup zdarma: děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP/P včetně doprovodu, držitelé novinářského        průkazu, karty AMG, ICOM, ČSMP, ZMS, ÚMPS, SMWP.

-      dětské domovy a vesničky SOS na základě předchozí písemné objednávky

-          zaměstnanci příspěvkových organizací Ministerstva kultury ČR po prokázání příslušnou zaměstnaneckou kartou včetně max. tří osob jejich doprovodu

Zvláštní slevy: 20%  - držitelé karty „Rodinný pas“

                         25 % - z okružní vstupenky pro držitelé karty „Rožnov Card“

             25% - z okružní vstupenky program „REGIONPARTNER“ pro podnikatelské  subjekty

Platnou vstupenku je povinen mít každý návštěvník či vedoucí výpravy u sebe po celou dobu prohlídky i v okamžiku odchodu z VMP a na požádání ji předložit pracovníku VMP. Návštěvník, který se nemůže prokázat platnou vstupenkou, zaplatí odpovídající vstupné.
Za ztracenou vstupenku se náhrada neposkytuje a návštěvník je povinen zaplatit nové vstupné.

Vstupenku nelze postoupit jiné osobě, pokud byla prohlídka již započata.

Zakoupené vstupenky se nevracejí.

Na vybrané programy Valašského roku 2019 může být vstupné stanoveno individuálně.

Mimosezónní vstupné - (leden - duben, říjen, prosinec).

 

Cena celoroční vstupenky (PERMANENTKA) na rok 2019 činí 400,- Kč. Zakoupené celoroční vstupenky platí na 10 vstupů pro prohlídku všech areálů, včetně pořadů a akcí pořádaných v rámci Valašského roku 2019, vyjma programů Valašského roku 2019,
u kterých bude výslovně vyloučena možnost požití celoročních vstupenek.

 

 

Prohlídka s průvodcem

Dřevěné městečko nabízí volnou prohlídku areálu s živým českým výkladem v jednotlivých objektech. Každou celou hodinu proběhne organizovaná prohlídka Dřevěného městečka s průvodcem.

Požadavky na prohlídku s průvodcem mimo uvedenou dobu, včetně kontaktního telefonu, zasílejte písemně, nejméně tři týdny před plánovanou návštěvou.

Poplatek za poskytnutou službu je následující:

100,- Kč za jednu školní výpravu s výkladem v českém jazyce

200,- Kč za jednu výpravu s výkladem v českém jazyce

400,- Kč za jednu výpravu s výkladem v cizím jazyce

Velikost výpravy je do 45 osob

Výše uvedený poplatek musí být uhrazen předem, prostřednictvím faktury, nebo v hotovosti na pokladně muzea. Poplatky za průvodcovské služby nevracíme. Maximální doba opoždění výpravy je 30 minut. Po tomto intervalu průvodce na výpravu nečeká.

Kontakt pro objednávky:

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Valašské muzeum v přírodě

Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

tel: 571 757 111, 571 757 138

email: muzeum@vmp.czprohlidka@vmp.cz

 

 

§3 Omezení nebo vyloučení vstupu

 1. Není povolen vstup do uzavřených částí objektů VMP, zejména pracoven a na staveniště bez doprovodu pracovníka VMP.
 2. Do muzea nemají přístup osoby podnapilé, pod vlivem drog, osoby nevhodně se chovající, nevhodně oblečené (např. plavky apod.) nebo v silně znečištěném oděvu a osoby, které vzbuzují obavy, že by mohly rušit průběh prohlídky, či být jinak ostatním návštěvníkům na obtíž.
 3. VMP je oprávněno vyloučit z prohlídky osoby bez platné vstupenky, které nesplní povinnost zaplatit vstupné, popřípadě jiné částky stanovené tímto řádem nebo osoby, které ohrožují bezpečnost prohlídky, svou vlastní nebo ostatních návštěvníků, jakož i osoby, které přes upozornění oprávněného pracovníka VMP nezachovávají ustanovení tohoto řádu.
  1. Děti do 10 let mají přístup do muzea pouze v doprovodu osoby starší 15 let.
 4. Zjistí-li se okolnosti, které by jinak vylučovaly vpuštění osoby do objektu až dodatečně, bude takováto osoba z další prohlídky vyloučena. Vyloučená osoba z prohlídky nemá nárok na vrácení vstupného.
  1. 6.      Vstup s jízdním kolem do areálu Dřevěného městečka je zakázán.
  2. Zvířata mohou do areálu Dřevěného městečka za těchto podmínek:

            a) v doprovodu dospělé osoby,

            b) s bezpečným náhubkem, držena na krátkém vodítku,

            c) nesmí se jednat o nemocná, špinavá nebo zlá zvířata,

            d) osoba odpovědná za zvíře je povinna uklidit případné znečistění,

            e) na Valašský Slavín je vstup zvířat zakázán,

            f) do interiérů objektů je vstup zvířat zakázán.

8. VMP neodpovídá za bezpečnost návštěvníků, obzvláště těch, kteří potřebují doprovod, kteří se vzdálí od skupiny nebo nedodržují pokyny zaměstnanců VMP.

 

§4 Průběh prohlídky a povinnosti návštěvníků během ní

 1. Expozice VMP je možné prohlížet ve skupinách nebo jednotlivě.
 2. Návštěvník je povinen chovat se ohleduplně k ostatním, nerušit průběh prohlídky, nebo výklad průvodce.
 3. Předměty, které mohou návštěvníkovi ztížit prohlídku, zejména kočárky, dětská vozítka, batohy, je možné uložit v šatně objektu Sušák.
  1. Vnesené věci návštěvníkem do areálu VMP, pokud nejsou uloženy do úschovy v objektu Sušák, jsou plně v dispozici návštěvníka a VMP nenese odpovědnost za jejich poškození nebo ztrátu.
   1. V interiérech objektů je zakázáno:

a)      jíst, pít, kouřit, hrát na hudební nástroje, používat rozhlasové přijímače a zvukotechnická zařízení jakéhokoliv druhu, zpívat, hlasitě hovořit nebo používat mobilní telefon během prohlídky,

b)      pohybovat se mimo trasu prohlídky, dotýkat se exponátů a mobiliáře,

c)      je zakázáno úmyslně vyvolávat poplach v expozicích, kde je trvale zapnuto zabezpečovací signalizační zařízení. V případě porušení zákazu je návštěvník povinen uhradit vzniklé náklady na odstranění poplachu. /výjezd Policie ČR apod./

d)     poškozovat jakýmkoliv způsobem zařízení a majetek muzea, pohybovat se mimo trasu prohlídky po travnatých plochách,

 1. Fotografování, filmování či jiné pořizování obrazových nebo audiovizuálních záznamů
  v exteriérech VMP je povoleno pouze pro vlastní osobní potřebu návštěvníka (např. pro rodinná alba apod.). Pořizování fotografií či jiných uvedených záznamů a jejich užití pro jiné účely (např. pro prezentaci, reklamu, propagaci, videovizitky, přání, publikace aj.) je možné pouze na základě předchozího souhlasu VMP, který VMP uděluje písemným souhlasu či smlouvou. Takového souhlasu je třeba též pro jiné užití fotografií či jiných uvedených záznamů původně pořízených návštěvníkem pro vlastní osobní potřebu. Rovněž video a audio nahrávky pořadů jsou možné pouze s písemným souhlasem generálního ředitele.
 2. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout další pokyny pracovníků VMP, zejména průvodců

     a dozorců sbírek.

 1. 8.    V celém areálu Dřevěného městečka je přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm, kouření, kromě míst k tomu vyhrazených (u restaurace NPG, u hospody U Vašků
  a občerstvení u rybníčku).
 2. Porušení některé z povinností stanovených v § 4 má za následek vyloučení návštěvníka z další prohlídky bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného.
 3. V případě poranění, které nastane v průběhu prohlídky, jsou návštěvníci povinni toto ohlásit zaměstnanci VMP.

 

§5 Valašský Slavín

 1. Návštěvníci jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory Valašského Slavína a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
 2. V areálu Valašského Slavína platí přísný zákaz kouření a manipulace s ohněm.
 3. Děti do 10 let mají na Valašský Slavín přístup pouze v doprovodu osoby starší 15 let.
 4. Na Valašský Slavín je zakázán přístup psům, kočkám a jiným zvířatům, byť v doprovodu osoby, či nesených v náruči.
 5. Věnce, kytice a uzavřený oheň (svíčky s krytem) lze umísťovat jen na plochy, které jsou k tomuto účelu vyhrazené. Správce Valašského Slavína je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
 6. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů v areálu Valašského Slavína není dovoleno.
 7. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem Valašského Slavína, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
 8. Porušení tohoto řádu ze strany nájemců místa popř. návštěvníků Valašského Slavína je důvodem ukončení vstupu bez nároku na vrácení vstupného s možností uplatnění nároku náhrady vzniklé škody.

.

§6 Všeobecná a závěrečná ustanovení

 1. Žádosti, návrhy a stížnosti je třeba adresovat na generální ředitelství muzea:

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

      Valašské muzeum v přírodě

       Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

       tel. 571 757 111

       internet: http://www.vmp.cz, e-mail: muzeum@vmp.cz.

 1. Způsobí-li návštěvník muzeu škodu, je povinen ji uhradit. Odmítne-li tak učinit, je povinen prokázat svoji totožnost, aby mohla být škoda vymáhána dodatečně. Odmítne-li návštěvník prokázat svoji totožnost a nelze-li tuto zjistit jinak, jsou pracovníci muzea oprávněni návštěvníka zadržet a přivolat policii.
 2. Generální ředitel může v odůvodněných případech povolit výjimku z tohoto návštěvního řádu.
 3. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti 1. ledna 2019 a ruší se tímto návštěvní řád vydaný
  30. prosince 2017.

 

  V Rožnově pod Radhoštěm 21. prosince 2018

 

                                                                   

 

                                                                      

                                                                       Ing. Jindřich Ondruš

      generální ředitel Národního muzea v přírodě, příspěvkové organizace

 Jazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English