Cesta: Muzeum / Interní protikorupční program


Boj proti korupci

Protikorupční program


Profily vedoucích zaměstanců

  • Ing. Jindřich Ondruš - ŘEDITEL MUZEA

 

     NÁMĚSTKOVÉ ÚTVARŮ

  • Ing. Věra Cábová

Pracovníci ekonomického útvaru zajišťují širokou škálu činností spojenou s financováním muzea.

Ekonomické oddělení zabezpečuje systém financování organizace prostřednictvím zdrojů financování, rozpočtových i mimorozpočtových, zpracovává účetní závěrky, sestavuje plán rozpočtu, majetkové a daňové záležitosti, rozbory hospodaření. Skládá se ze mzdové účtárny, finanční účtárny, pokladny a skladového hospodářství.

 

  • Ing. Milan Gesierich

Pracovníci technického útvaru zajišťují v maximální míře údržbu stávajících objektů a také provádí výstavbu nových většinou drobnějších staveb starými technikami. Snahou všech je co nejvěrohodněji uchovat dědictví minulých generací v oblasti staveb lidové architektury. Vzhledem k rozsáhlosti areálů muzea a přítomnosti jak historických staveb dřevěné lidové architektury, tak staveb novodobých je nutný velký rozsah odbornosti příslušných zaměstnanců. Od dokumentace staveb, jejich projektového zpracování po samotnou realizaci a následnou údržbu. Kromě zachování objektů prezentuje technický útvar i historické činnosti výrobních technologií.

Realizace jednoduchých staveb - zděných i dřevěných konstrukcí, výměna střešní krytinyz dřevěného ručně štípaného šindele, opracovaného na pero a drážku, pravidelná obnova impregnačních a ochranných nátěrů na objektech dřevěné lidové architektury v areálech Valašského muzea, provádění odvodnění objektů a terénních úprav.

Celoroční údržbářské práce zahrnují sanaci, popřípadě výměnu dožilých dřevěných konstrukcí – obvodové a stropní trámy, podlahy, výměna dřevěných šindelových střech včetně nátěrů, opravy laviček, zábradlí, oplocení, pódií na amfiteátrech, výrobu nových vstupních bran a dveří, nábytku, pořez kulatiny na katru. Opravy omítek, výmalby, instalace osvětlení expozic, zabezpečení expozičních objektů na zimní sezónu, pravidelná údržba objektů na Pustevnách.

Příprava objektů na návštěvnickou sezónu: protože v areálech muzea se nachází množství funkčních technických staveb, je potřeba provádět každoročně jejich údržbu, revize a odzkoušení všech technických zařízení.

Účast na programech národopisného léta - pracovníci technického útvaru se ve velké míře podílejí na přípravě a účasti programů probíhajících v rámci Valašského roku. V režii technického útvaru jsou programy „Dny řemesel a setkání kovářů“  – předvádění všech lidových řemesel včetně velkého zastoupení kovářského cechu.

 

  • Ing. Jaroslav Polášek

Pracovníci provozního útvaru zajišťují širokou škálu činností spojenou s provozem muzea.

V rámci provozní činnosti je zabezpečován návštěvnický provoz, který zahrnuje služby o návštěvníka ve všech areálech a výstavních prostorách jak z hlediska odborného výkladů tak úklidu, prodeje a kontroly vstupenek, strážní služby včetně hlídaní objektů. Do působnosti útvaru dále patří příprava a realizace programů v rámci zabezpečování pořadů Valašského roku, propagační činnost muzea vč. administrace webových stránek muzea a prezentace na sociálních sítích, tvorba propagačních materiálů, tiskových zpráv, pořádání tiskových konferencí a komunikace s médii, režie jednotlivých programů, zajišťování účinkujících, stánkových prodejců a stálých nájemců k zabezpečení občerstvovacích služeb.

 

  • Mgr. Eva Románková - náměstek ředitele pro odbornou činnost

Etnografický útvar Valašského muzea v  přírodě shromažďuje a pečuje o sbírku nemovitých a movitých dokladů tradiční lidové kultury sběrné oblasti muzea (západokarpatský region s výskytem roubeného domu), realizuje výzkumné a dokumentační úkoly etnografické a  regionálně-historické povahy a připravuje prezentaci formou výstav, dlouhodobých expozic a publikační činnosti. Zcela specifickou formou prezentace odborné práce je příprava programů zaměřených na představení tradiční řemeslné a rukodělné výroby, zemědělství, projevů sociální a duchovní kultury atd. (viz kalendář Valašský rok).
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm realizuje v rámci své odborné činnosti několik výzkumných projektů, které jsou zaměřeny na shromáždění dokumentace k uceleným sbírkovým fondům, zvykoslovným příležitostem, tradičnímu způsobu zaměstnání obyvatel Valašska a Těšínska i  jednotlivým projevům lidové architektury ve sběrné oblasti muzea.

Shromážděné informace jsou využívány při doprovodných programech v rámci Valašského roku, demonstracích zemědělských a řemeslných činností, doplňování stávajících a budování nových expozic a k odborné publikační činnosti.Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English