Cesta: Kontakty / Správa muzea / Útvar ředitele


Útvar ředitele

 

Sekretariát ředitele

Pracovník:

Jana Dohnalová

Sekretariát ředitele připravuje a koordinuje program a jednání ředitele VMP, provádí zápisy z muzejní rady, zajišťuje organizační vztahy jednotlivých složek a útvarů VMP s ředitelem, organizuje a zajišťuje služební cesty ředitele, vyřizuje korespondenci ředitele (čeština, případně angličtina), kompletuje veškerou korespondenci VMP, zajišťuje nákup cenin, zprostředkovává oběh tiskopisů a tiskovin pro jednotlivá oddělení, prověřuje kompletnost materiálů včetně řešení nedostatků, vede Spisovou službu WISPI a datovou schránku, vede evidenci faktur, cestovních příkazů a cestovní zpráv.

email: dohnalova(zavináč)vmp.cz, tel: 571 757 120; mobil: 730 806 616

 

Interní audit

Pracovník:

Ing. Zuzana Mazánková

Zabezpečuje nezávislou, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřenou na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejích cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídicích a kontrolních procesů a správy a řízení  VMP.

email: mazankova(zavináč)vmp.cz; 571 757 130

 

Právník

Pracovník:

Mgr. Čeněk Kraus

Připravuje návrhy smluv (obchodně závazkových, občanskoprávních), které uzavírá VMP, kontroluje a připomínkuje návrhy smluv předložené smluvními partnery VMP, odsouhlasuje věcně právní správnost smluv, dohod (obchodně závazkových a občanskoprávních) uzavíraných VMP (soulad s právními předpisy a interními předpisy VMP), poskytuje odborné právní poradenství všem útvarům VMP, seznamuje zaměstnance VMP s právními předpisy, poskytuje odborné právní poradenství v oblasti pracovněprávních předpisů VMP, účastní se jednání za VMP při řešení právních záležitostí instituce dle požadavků jednotlivých útvarů muzea, zastupuje VMP navenek před orgány státní správy a samosprávy, soudy, je-li k tomu zmocněn ředitelem VMP, podílí se na zpracování, případně předkládá návrhy nebo připomínkuje z právního hlediska interní předpisy VMP, komunikuje se zřizovatelem (MK ČR) ve věci veřejných zakázek, v rámci odborného vzdělávání absolvuje odborná školení a semináře zaměřené na veřejné zakázky a právní problematiku, poskytuje metodickou právní odbornou pomoc vě věci veřejných zakázek útvarům VMP, připravuje zadávací dokumentace vč. kvalifikací a obchodní a platebních podmínek veřejných zakázek, provádí kontrolu veřejných zakázek zadávaných elektronicky, kompletně koordinuje postup zadavatele při zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek pro všechny druhy zadávacího řízení.

email: kraus(zavináč)vmp.cz; 571 757 130

 

Marketing

Pracovník:

Bc. Pavlína Polášková

Zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům, zpracovává koncepci rozvoje marketingu, aktivně spolupracuje se sdělovacími prostředky, zpracovává tiskové zprávy o programových akcích a provozu muzea, organizuje tiskové konference, ve spolupráci se správcem muzejní webové sítě zpracovává aktualizace webové stránky VMP, podílí se na textové a grafické přípravě propagačních materiálů, včetně organizačního zajištění jejich výroby.  

 tel: 571 757 173; mobil: 730 806 617e-mail: polaskova(zavináč)vmp.cz.

 

Spisová služba

Pracovník:

Špoková Zdenka

Koordinuje Spisovou službu, zodpovídá za řádné uložení spisů, popisy a evidenci dokumentů, zpracovává návrhy příslušných vnitřních předpisů (Spisový a skartační řád), zajišťuje předarchivní péči o dokumenty VMP, dokumenty od jiných původců, dokumenty s utajovanými skutečnostmi, přebírá, třídí a ukládá dokumenty uložené v příručních registraturách, v pravidelných lhůtách provádí skartační řízení, připravuje dokumenty pro zaměstnance VMP v návaznosti na Spisový a skartační řád, vede Knihu zápůjček, zastupuje sekretářku ředitele v době její nepřítomnosti.

tel: 571 757 144; email: spokova(zavináč)vmp.czJazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English