Cesta: Kontakty / Správa muzea / Technický útvar


Technický útvar

Pracovníci technického útvaru zajišťují v maximální míře údržbu stávajících objektů a také provádí výstavbu nových většinou drobnějších staveb starými technikami. Snahou všech je co nejvěrohodněji uchovat dědictví minulých generací v oblasti staveb lidové architektury. Vzhledem k rozsáhlosti areálů muzea a přítomnosti jak historických staveb dřevěné lidové architektury, tak staveb novodobých je nutný velký rozsah odbornosti příslušných zaměstnanců. Od dokumentace staveb, jejich projektového zpracování po samotnou realizaci a následnou údržbu. Kromě zachování objektů prezentuje technický útvar i historické činnosti výrobních technologií.

 

Realizace jednoduchých staveb - zděných i dřevěných konstrukcí, výměna střešní krytinyz dřevěného ručně štípaného šindele, opracovaného na pero a drážku, pravidelná obnova impregnačních a ochranných nátěrů na objektech dřevěné lidové architektury v areálech Valašského muzea, provádění odvodnění objektů a terénních úprav.

 

Celoroční údržbářské práce zahrnují sanaci, popřípadě výměnu dožilých dřevěných konstrukcí – obvodové a stropní trámy, podlahy, výměna dřevěných šindelových střech včetně nátěrů, opravy laviček, zábradlí, oplocení, pódií na amfiteátrech, výrobu nových vstupních bran a dveří, nábytku, pořez kulatiny na katru. Opravy omítek, výmalby, instalace osvětlení expozic, zabezpečení expozičních objektů na zimní sezónu, pravidelná údržba objektů na Pustevnách.

 

Příprava objektů na návštěvnickou sezónu: protože v areálech muzea se nachází množství funkčních technických staveb, je potřeba provádět každoročně jejich údržbu, revize a odzkoušení všech technických zařízení.

 

Účast na programech národopisného léta - pracovníci technického útvaru se ve velké míře podílejí na přípravě a účasti programů probíhajících v rámci Valašského roku. V režii technického útvaru jsou programy „Dny řemesel a setkání kovářů“ a „Vůně lesa a dřeva“ – předvádění všech lidových řemesel včetně velkého zastoupení kovářského cechu.

 

Členění technického útvaru

Ing. Milan Gesierich
technický náměstek a statutární zástupce ředitele

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 
tel. : ges(zavináč)vmp.cz; 571 757 145

Řídí činnost technického útvaru. Zodpovídá za projekční a stavební práce včetně údržby všech areálů VMP. Připravuje žádosti o finanční příspěvky z MKČR a dalších fondů a následně zodpovídá za jejich plnění a kompletní realizaci. Organizuje přípravu výběrových řízení na stavební akce. Zastupuje ředitele muzea v jeho nepřítomnosti.

 

Oddělení obnovy památek a údržby

Vedoucí:

Pavel Žabčík

e-mail : zabcik(zavináč)vmp.cz, tel. : 571 757 129

Provádí stavební práce při obnově kulturních památek – demontáž konstrukcí a prvků, výběr cenného materiálu pro další použití, jeho přemisťování s odborným zabezpečením a ošetřením. Navíc se provádí po každé sezóně údržba a velké opravy dřevěných konstrukcí expozičních objektů, zařízení, oplocení, laviček, dřevěných venkovních schodů aj.

Zedníciprovádějí vyzdívky a opravy všech druhů zdiva, omítky s různou  povrchovou úpravou, výmalby, sanace historických zděných konstrukcí, provádějí a opravují dlažby z lomového a říčního kamene a běžné údržbářské práce.

Tesařiprovádějí  zakládání a roubení staveb lidové architektury, tesařské konstrukce dveří, vrat a okenic podle historických vzorů, bednění a opravy střešních krytin různých typů předepsanými materiály.

Truhlářizhotovují truhlářské výrobky lidové umělecké výroby, interiérové zařízení a různé stavební slohové prvky s výraznými uměleckými detaily.

Stolaři provádějí výrobu a opravy různých ústrojí pro opravy dožilých částí staveb, výrobu oken, dveří, zárubní, opravy veškerých dřevěných výrobků, např. soukolí, zařízení mlýnice aj.

 

Oddělení stolařské výroby

Vedoucí:

Ján Halko

e-mail : halko(zavináč)vmp.cz, tel. : 571 757 141

Na oddělení truhlářské výroby zhotovují naši pracovníci složité truhlářské výrobky lidové umělecké výroby, provádí opravy historického nábytku včetně kancelářského a ostatních dřevěných dílů vnitřního zařízení. Vyrábějí vybavení do nových objektů (lavice, stoly, komody, příborníky, věšáky..), drobné výrobky do prodejny lidové umělecké výroby (obušky, dětské valašky..).  Zajišťují, opravy, údržbu a stavění prodejních stánků na všechny akce ve Valašském muzeu včetně výstav, seminářů a koncertů. Podílejí se na pracích při rekonstrukcích budov – demontáží a po dokončení objektu opětovnou montáží vybavení interiéru. Vyrábí orientační směrníky, reklamní a informační vývěsky a popisky objektů.

 

 

Oddělení stavebně technické dokumentace a archívu

Oddělení se zabývá kreslením projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci staveb prováděných ve Valašském muzeu. Zajišťuje všechny práce související s vyřízením stavebních povoleni, zajišťuje autorský dozor, přípravné práce ke kolaudaci staveb, jejich zápis do katastru nemovitostí a odevzdání respektive převzetí hotových staveb do majetku muzea. Oddělení se podílí na dotváření libreta dostavby muzea jako podkladů pro jednání Vědecké rady a přípravě veškeré dokumentace pro potřeby etnografického útvaru.

Další náplní oddělení je provádění zaměřování staveb dřevěné lidové architektury v terénu  formou polních náčrtků a poté zakreslování těchto objektů jako projektové dokumentace skutečného stavu v programu AutoCAD.

Mezi další aktivity patří vypracovávání investičních záměrů pro MKČR na všechny stavební akce prováděné v muzeu, žádosti o dotace z programu záchrany architektonického dědictví ČR, příprava výběrových řízení na realizace staveb a po jejich dokončení pak závěrečná vyhodnocení, která se předkládají na odboru financí MKČR.


Vedoucí oddělení, zástupce technického náměstka

Olga Holišová

e-mail : holisova(zavináč)vmp.cz, tel. : 571 757 146

Koordinace projekčních prací, zajišťování stavebních povoleni a související legislativy, autorský dozor, kolaudace staveb, zápisy do katastru nemovitostí. Vypracování investičních záměrů pro MKČR na všechny stavební akce, žádosti o dotace z programu záchrany architektonického dědictví ČR, příprava výběrových řízení týkajících se stavebních akcí, závěrečná vyhodnocení pro finanční odbor MKČR.

 

Samostatný projektant:

Hana Šichtařová

e-mail : sichtarova(zavináč)vmp.cz, tel. : 571 757 126

Kreslení projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci staveb, zaměřování staveb lidové roubené architektury, fotodokumentace staveb.

 

 

Oddělení dopravy, energetiky, BOZP, PO, CO

Vedoucí energetik, požární techni, BOZP a CO:

Jiří Vašut

e-mail : vasut(zavináč)vmp.cz, tel. : 571 757 128

 

Organizuje a bezprostředně řídí dopravu na svěřeném úseku a odpovídá za jeho technické zabezpečení vozového parku VMP. Zpracovává podklady pro fakturaci všech jízd a výkonů pro jednotlivá střediska a dle jednotlivých zakázek. Zastupuje organizaci při jednání s inspektorátem dopravy (přihlašování a odhlašování vozidel z evidence vozidel, změny v technických průkazech a likvidace vozidel).

Zabezpečuje posuzování požárního nebezpečí v objektech organizace a technologických procesech. Vede předepsanou dokumentaci o požární ochraně.Zpracovává zprávy, rozbory a informace o stavu PO, jakož i o příčinách vzniklých požárů a navrhuje příslušná opatření. Souhrnné zprávy o stavu PO předkládá vedoucímu organizace a zúčastňuje se projednávání těchto zpráv. Zastupuje organizaci při kontrolách požární ochrany.

Zastupuje organizaci při jednání s dodavateli elektrické energií, zemního plynu a pitné vody

a vypracovává roční plány dodávek elektrické energie, zemního plynu a pitné vody včetně vodného a stočného.

Zajišťuje dokumentaci a předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti.

Vede dokumentaci o pracovních úrazech organizace a předkládá při kontrolách BOZP na inspektorát práce Brno. Zastupuje organizaci při kontrolách inspektorátu práce.

 
Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English