Cesta: Kontakty / Správa muzea / Ekonomický útvar


Ekonomický útvar

Pracovníci ekonomického útvaru zajišťují širokou škálu činností spojenou s financováním muzea.

Ekonomické oddělení zabezpečuje systém financování organizace prostřednictvím zdrojů financování, rozpočtových i mimorozpočtových, zpracovává účetní závěrky, sestavuje plán rozpočtu, majetkové a daňové záležitosti, rozbory hospodaření. Skládá se ze mzdové účtárny, finanční účtárny, pokladny a skladového hospodářství.

 
Ing. Věra Cábová
ekonomický náměstek 

tel.: 571 757 131, mobil: +420 604 252 929; e-mail: cabova(zavináč)vmp.cz.

Řídí činnost provozního a ekonomického útvaru

Sestavuje návrh plánu rozpočtu, zajišťuje systém financování organizace prostřednictvím zdrojů financování, rozpočtových i mimorozpočtových, zpracovává analýzu efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládá návrhy opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření, zpracovává roční výroční zprávu, koordinuje a metodický řídí jednotlivé úseky ekonomického oddělení, sestavuje roční účetní uzávěrku, rozbory hospodaření, MK předkládá zprávu o finančním hospodaření a ostatní ekonomické rozbory dle požadavků MK.

 

Hlavní účetní:

 Lenka Štruncová 

tel.: 571 757 187; e-mail: struncova(zavináč)vmp.cz

Zajišťuje účetní systém na úseku zúčtovacích vztahů k dodavatelům, zaměstnancům, provádí zúčtování dotací a daní, sleduje a eviduje stav a pohyb finančních prostředků na bankovních účtech, zajišťuje platební a zúčtovací styk s bankou, zajišťuje veškeré platby, provádí zúčtování pokladny, kurzových rozdílů provádí zúčtování střediskových a mezi střediskových převodů, provádí účtování podrozvahové evidence, vede účetní knihy, provádění měsíčních dokladových inventur a pořizování inventurních soupisů, měsíční uzávěrka.

 

Účetní:

 Naďa Bělunková

tel.: 571 757 133; e-mail: belunkova(zavináč)vmp.cz

Zajišťuje evidenci investičního a neinvestičního dlouhodobého, krátkodobého hmotného a nehmotného majetku a soubory movitých věcí s návazností na zaúčtované přijaté a vydané faktury, pokladní doklady, zajišťuje vyřazování nepotřebného majetku, jeho zúčtování, dle podkladů likvidační komise VMP, zajišťuje inventury majetku a zásob a jejich zúčtování, zpracovává výkazy týkající se majetku, rozbory majetku, zajišťuje agendu nájemních smluv – zúčtování, placení, vymáhání, zajišťuje kompletní kontrolu skladové evidence, příjemky, výdejky a jejich zaúčtování.

Účetní:

 Ivona Bačová

tel.: 571 757 187; e-mail: bacova(zavináč)vmp.cz.

Zajišťuje fakturaci a likvidaci faktur včetně kontroly položek a fakturovaných částek, vede kompletní evidenci objednávek, provádí kontrolu úplnosti a správnosti faktur, pokladních dokladů dle platných zákonů, návaznosti účetních dokladů (faktur) na kupní a ostatní smlouvy, zpracování odběratelských faktur a zpracování zúčtovacích vztahů k odběratelům, včetně návaznosti na kupní a ostatní smlouvy, přepočet tržeb s hlavní pokladní muzea, průběžné doplňování a výběr z prodejního automatu vstupenek, vybírání, přepočet veřejných sbírek.

 Hlavni pokladni:

Libuše Smilková

tel.: 571 757 134; e-mail: smilkova(zavináč)vmp.cz

Zajišťuje komplexní agendu hlavní pokladny, zajišťuje styk s bankou, zajišťuje agendu oběživa, zajišťuje stravenky pro zaměstnance, prodej a vyúčtování, eviduje a zpracovává agendu o vstupenkách včetně zajištění vstupenek, je ve stálém kontaktu s dílčími pokladnami,koordinuje jejich činnost, provádí pravidelně kontrolu a  evidenci, zajišťuje pokladní na mimořádné akce Valašského roku, provádí výpočet cestovních náhrad při pracovních cestách, zajišťuje výpočet nároku na zahraniční pracovní cesty a vydává zálohy na zahraniční pracovní cesty zahraniční měně výběrem z peněžního ústavu.

Pokladni:

Marie  Hanzlíková

tel.: 571 757 151

Zajišťování pokladních služeb pro potřeby organizace včetně přijímání a vydávání peněz veřejnosti, prodej vstupenek.

Mzdová účetní:

Jitka Mořkovská

tel.: 571 757 132; e-mail: morkovska(zavináč)vmp.cz

Provádí práce spojené s vedením agendy sociálního, důchodového zdravotního pojištění, práce spojené s vedením mezd a mzdového účetnictví, práce spojené s vedením personální agendy, odměňování, personální informace, práce spojené s pracovně právními vztahy – vznik, změna, zánik.

Skladový referent:

 Anna Štefková

tel.: 571 757 159; e-mail: stefkova(zavináč)vmp.cz

Zajišťuje dodávky materiálů, zboží a nářadí v požadovaném množství, kvalitě a sortimentu, provádí výběr dodavatelů podle ceny a dalších podmínek a hledisek, vede skladovou agendu - skladové karty, příjemky a výdejky, provádí příjem, skladování, výdej zboží, materiálu a nářadí, příjem, skladování, výdej zboží, materiálu a nářadí.

 

 
Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English